Bli medlem av NITO Egen Bedrift

Som medlem får du:

Maler for budsjett-, kontrakt- og honoraravtaler

Dokumenter og maler som kan være nyttige for deg som skal starte egen virksomhet. (Krever innlogging)

Har du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV og tenker å starte egen bedrift?

Da kan du ha rett på å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer egen virksomhet. Men du må sende en egen søknad til NAV om dette.

For å få beholde dagpengene under etablering må følgende vilkår være oppfylt:
 • Du må ha fått innvilget dagpenger
 • Du kan ikke være permittert eller motta forskutterte lønnsgarantimidler
 • Etableringen må antas å føre til at du vil forsørge deg selv
 • Du må etablere og drive virksomheten i Norge
 • Virksomheten må være ny
 • Du må enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre dagpengemottakere
 • Virksomheten må bli meldt inn i de nødvendige offentlige registrene i løpet av etableringsperioden

Hvor lenge kan du få dagpenger under etablering?

Du kan få innvilget dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Du kan ikke få innvilget dagpenger under etablering utover tiden du allerede har fått innvilget dagpenger for.

Hvis du har fått innvilget dagpenger under etablering av egen virksomhet, skal du i den perioden vedtaket gjelder for ikke føre timene du bruker på selve etableringen på meldekortet. Før og etter perioden du har fått innvilget dagpenger under etablering må du føre opp alle timer du har arbeidet – både med og uten lønn. Det er altså først når du har fått innvilget dagpenger under etablering at du skal la være å føre timer du bruker på etableringen.

Når du selv har ansvaret for at du er arbeidsledig

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Hvordan søker du?

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved søknaden.

Hvordan digitaliseringen endrer arbeidslivet

Syk selvstendig næringsdrivende 

Sykepenger og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på sykepenger fra oppdragsgiver. Du får sykepenger fra folketrygden fra og med dag 17 av sykefraværet og må dekke de 16 første dagene selv.

Sykepengegrunnlaget er den næringsinntekten som sykepengene skal regnes ut etter. For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75% av sykepengegrunnlaget per år, men kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Otto Risangers e-bokserie «Driv Bedre». Som medlem av NITO Egen Bedrift har du gratis tilgang til alle bøkene i denne bokpakken. For påloggingsinformasjon send e-post til

  

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

 •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
 • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken.
 • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
 • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
 • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Postadresse: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, Postboks 2624 Solli, 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

   

Trenger du næringslivsjuridisk bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Eckhoff, Fosmark og Co.

AVTALEN INNEBÆRER

 • Inntil en time gratis næringslivsjuridisk hjelp/ førstegangskonsultasjon (en henvendelse per medlem)
 • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats, når du selv betaler kostnaden for honoraret.
 • Tilgang til advokat, med en responstid fortrinnsvis innen 24 timer.  
 • Alle saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på det aktuelle rettsområdet.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendings- eller odelsrett.
Ta kontakt på telefon 23085720 / 93862760 eller e-post: