Gå til innhold
NITO-penn. Illustrasjon: Tom Haga

Arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer de vesentligste forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

En klar og entydig arbeidsavtale kan spare partene for en del misforståelser og unødvendige konflikter.

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og sikrer at dine rettigheter er ivaretatt.

Jo mer omfattende din arbeidsavtale og dine arbeidsvilkår er, desto mer begrenset er arbeidsgivers muligheter for å endre på din stilling og dine arbeidsvilkår. Dette blir ofte tydelig i forbindelse med omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser.

Hva er en arbeidsavtale?

Arbeidsavtale/ansettelsesavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det ansettelsesforhold partene har.

Ved siden av lover og eventuelle tariffavtaler, setter arbeidsavtalen viktige begrensninger for arbeidsgivers såkalte styringsrett. Jo mer konkret og utfyllende en arbeidsavtale er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til å endre den enkeltes arbeidsvilkår. I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre dine rettigheter etter arbeidsavtalen.

Arbeidsavtalens lovgrunnlag

Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-5 fastslår at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I arbeidsforhold som gjelder kortere tilsetting enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Bestemmelsen sier konkret hvilke minimumskrav som gjelder for innholdet i arbeidsavtaler. Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Den bør også skrives under før du sier opp den gamle jobben din slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt den opp.

En arbeidsavtale vil være gyldig selv om den ikke er inngått skriftlig. Det kan imidlertid i slike tilfeller være et bevisspørsmål å klarlegge hva som er avtalt, og eventuelt hvorvidt en arbeidsavtale er endelig inngått.

Aml § 14-6 - arbeidsavtalen skal minst omfatte følgende:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, herunder:

a) partenes identitet

b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid

k) lengde av pauser

l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd

m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

Informasjonen nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis som en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Ad b) At arbeidsplassen skal angis, innebærer det sted der du utfører ditt faste arbeid. Dersom det ikke eksisterer en fast arbeidsplass eller en hovedarbeidsplass, må arbeidsavtalen inneholde opplysninger om at du utfører arbeid på forskjellige steder. Forretningsadressen må i slike tilfeller angis.

Punktet er spesielt viktig dersom virksomheten har drift på flere lokasjoner. Dersom en opprinnelig arbeidsavtale klart uttalte at arbeidsstedet var Oslo, men en senere endring av avtalen gjør at arbeidsstedet beskrives som "ansatt i virksomhet x, med arbeidssted for tiden Oslo", står arbeidsgiver mye friere til endre arbeidsstedet sammenlignet med den opprinnelige teksten.

Ad c) Det ligger i dette at arbeidsavtalen skal utformes slik at det klart opplyses typen arbeid du skal utføre for arbeidsgiver.

Vanligvis vil det være nyttig å ha en egen stillingsinstruks som vedlegg til arbeidsavtalen. Stillingsinstruksen bør redegjøre for arbeidsoppgaver, ansvar og krav til kompetanse i stillingen.

Under arbeidsforholdet bør stillingsbeskrivelsen løpende vurderes med henblikk på ajourføringer, f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtalen. Gjennom stillingsbeskrivelsen vil du og din arbeidsgivers forventninger til hverandre samstemmes, og stillingen blir mer avgrenset i forhold til bedriftens øvrige ansatte.

Ad d) Arbeidsavtalen skal her angi den første dag du utfører arbeid for arbeidsgiver eller på annen måte står til disposisjon for bedriften. I de tilfeller der du starter i ny stilling den 1. i en måned og dette er en søndag skal det likevel henvises til den 1. i måneden. Dette gjelder også dersom begynnerdato er midt i en ferieperiode.

Ad e) Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, så skal den forventede varighet av arbeidsforholdet angis.

Ved ansettelser av midlertidig art skal det gis en begrunnelse for den midlertidige tilsettingen.

Ad h) Dersom det er avtalt en lengre oppsigelsesfrist enn det som følger av aml regler, er det viktig at dette står i arbeidsavtalen for å unngå tvil om dette i ettertid.

Ad i) Lønn ved arbeidets begynnelse skal fremgå av arbeidsavtalen. Andre tillegg og godtgjøringer, som for eksempel pensjonsinnbetalinger, skal også fremgå.

Ad j) Av forarbeidene til loven fremgår at også plasseringen av daglig og ukentlig arbeidstid skal fremgå. Vi ser at mange avtaler er tause om hvilket tidsrom normalarbeidstiden legges til. Dersom du ansettes i en stilling som følger ordinær kontortid, bør dette inntas i arbeidsavtalen for å unngå senere uenigheter om muligheten til å endre plasseringen av daglig arbeidstid.

Nærmere om:

Arbeidssted og utenlandsstasjonering

Det er viktig å få med hvor du skal ha ditt ordinære arbeidssted, slik at arbeidsgiver ikke kan kreve at du overføres til andre avdelinger, filialer e.l. Det er også viktig å passe på at arbeidsstedet er like presist angitt dersom arbeidsgiver utsteder nye arbeidsavtaler og ber om at disse signeres.

Dersom arbeidsstedet i den gamle avtalen var angitt til å være på "hovedkontoret i Oslo", må man passe på at denne ikke endres til å være "i virksomheten og for tiden på hovedkontoret i Oslo". Tilføyelsen "for tiden" innebærer at arbeidsgiver har utvidet styringsretten til å flytte arbeidsstedet til en annen lokasjon dersom virksomheten har flere lokasjoner.

Dersom du skal jobbe i utlandet i mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. Dette følger av aml § 14-7. Foruten de krav som følger av framstillingen over, skal en slik avtale inneholde tilleggsinformasjon om valuta og vederlag.

Det vil si at det skal spesifiseres hva din lønn og andre pengeytelser skal betales i, hvorvidt det skal være kontante eller naturalytelser (hus, brensel eller lignende) knyttet til utenlandsarbeidet. De eventuelle vilkår som gjelder for hjemreise skal angis, og det samme gjelder varigheten av utenlandsarbeidet.

Stillingens innhold

En stillingstittel sier ikke alltid så mye om hva du er ansatt for å gjøre, og det vil da ofte være en fordel å avklare dette i arbeidsavtalen.

Dersom det er viktig for deg å utføre bestemte arbeidsoppgaver, så bør dette tas med i stillingsbeskrivelsen. I så fall begrenser du arbeidsgivers mulighet for å endre stillingsinnholdet i kraft av styringsretten.

Arbeidstid

Arbeidsmiljølovens regel er at en arbeidsuke normalt er 40 timer. Med mindre det avtales kortere arbeidstid i overenskomst eller tariffavtale, vil det være lovens regel som gjelder.

I tillegg til å avtale kortere arbeidsuke enn 40 timer, er det også normalt å regulere hvorvidt spisepausen regnes som arbeidstid eller ikke. Det samme gjelder hvorvidt det gjelder fleksibel arbeidstidsordning og om stillingen er omfattet av reglene i arbeidstidskapittelet, og herunder rett til overtid.

Fast/midlertidig stilling

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. Det skal fremgå av avtalen hvorvidt stillingen er fast, et engasjement, eller et vikariat.

Adgangen til å ansette midlertidig er nærmere regulert i aml § 14-9.

Se temaskriv om endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Tilleggsytelser

Her bør det fremgå hvilke ytelser du har rett til ut over ordinær lønn. Hva med firmabil, telefon, avis, lån, etc? Dersom disse fremgår av arbeidsavtalen eller tilsettingsbrevet, er disse å anse som individuelt avtalte arbeidsvilkår som ikke ensidig kan endres av arbeidsgiver på et senere tidspunkt.

Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Det følger av aml § 15-6 at dersom en arbeidstaker som er ansatt på en bestemt prøvetid blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Det følger av aml § 15-3 (7) at hvis du er ansatt med en skriftlig avtalt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på fjorten dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Oppsigelsesfristen i prøvetiden gjelder fra dato til dato

Prøvetidsbestemmelsene gjelder der en arbeidstaker blir ansatt innenfor en ny virksomhet. Dersom du eksempelvis bytter jobb innenfor samme bedrift eller får endret stillingsinnhold, skal du som hovedregel ikke ha en ny prøveperiode.

Begrunnelsen for dette er at bedriften da allerede har hatt mulighet til å vurdere de sider av deg som de normalt skal avdekke i en prøveperiode. Imidlertid kan du gå inn i en ny prøveperiode dersom du ansettes i en vesentlig annen stilling, og du i prøvetidsavtalen beholder retten til å gå tilbake til din tidligere stilling.

Konkurranseklausuler

I enkelte arbeidsavtaler avtales det at arbeidstaker ikke kan ta arbeid hos konkurrenter, kunder eller starte egen virksomhet innen bransjen i en viss tid etter en eventuell oppsigelse fra en av partene.

Dette begrunnes fra arbeidsgivers side for eksempel med at du har hatt tilgang til sensitiv informasjon og behovet for å verne bedriften av konkurransehensyn.

NITOs syn er at det kun unntaksvis bør inngås arbeidsavtaler med konkurranseklausuler, fordi dette legger bindinger på arbeidstakers mulighet til å skaffe seg annet arbeid.

Dersom det fastsettes en konkurranseklausul, bør det økonomisk kompensasjon gis i den periode klausulen gjelder. NITOs syn er at full lønn må være utgangspunktet. En slik klausul må i tillegg være tidsbegrenset og den bør også være konkret slik at det fremgår hvilke(n) bransjer eller virksomheter forbudet gjelder overfor. Hovedregelen er at det er avtalefrihet på dette området, likevel slik at urimelige avtaler må settes til side jf. avtaleloven § 38.

Dersom det er aktuelt å inngå arbeidsavtale med konkurranseklausul anbefaler vi at du leser om lovendringen fra 2016, og at du kontakter sekretariatet i NITO for hjelp og råd.

Oppfinnelser

For informasjon relatert til oppfinnelser, kan du lese mer om dette på NITOs temaside om arbeidstakeroppfinnelser.

Endringer i arbeidsforholdet

Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i aml § 14-6 skal gjenspeiles i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder generelt ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

NITO Innsikt

Vi har laget videoer om ulike temaer som er til nytte for mange:

Se alle på YouTube

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Publisert: Sist oppdatert: