Gå til innhold
NITO-penn. Illustrasjon: Tom Haga

Arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer de vesentligste forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

En klar og entydig arbeidsavtale kan spare partene for en del misforståelser og unødvendige konflikter.

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og sikrer at dine rettigheter er ivaretatt.

Jo mer omfattende din arbeidsavtale og dine arbeidsvilkår er, desto mer begrenset er arbeidsgivers muligheter for å endre på din stilling og dine arbeidsvilkår. Dette blir ofte tydelig i forbindelse med omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser.

Hva er en arbeidsavtale?

Arbeidsavtale/ansettelsesavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det ansettelsesforhold partene har.

Ved siden av lover og eventuelle tariffavtaler, setter arbeidsavtalen viktige begrensninger for arbeidsgivers såkalte styringsrett.

  • Jo mer konkret og utfyllende en arbeidsavtale er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til å endre den enkeltes arbeidsvilkår.
  • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre dine rettigheter etter arbeidsavtalen.

Loven: Du har krav på arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-5 fastslår at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I arbeidsforhold som gjelder kortere tilsetting enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Bestemmelsen sier konkret hvilke minimumskrav som gjelder for innholdet i arbeidsavtaler. Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Den bør også skrives under før du sier opp den gamle jobben din slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt den opp.

En arbeidsavtale vil være gyldig selv om den ikke er inngått skriftlig. Det kan imidlertid i slike tilfeller være et bevisspørsmål å klarlegge hva som er avtalt, og eventuelt hvorvidt en arbeidsavtale er endelig inngått.

Arbeidsavtalen skal minst omfatte følgende:

Arbeidsmiljøloven § 14-6 a) sier at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet:

Informasjonen nevnt i første ledd bokstavene g) til k) kan gis som en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.
Arbeidsmiljølovens § 14-6 andre ledd

Arbeidssted og utenlandsstasjonering

Det er viktig å få med hvor du skal ha ditt ordinære arbeidssted, slik at arbeidsgiver ikke kan kreve at du overføres til andre avdelinger, filialer e.l. Det er også viktig å passe på at arbeidsstedet er like presist angitt dersom arbeidsgiver utsteder nye arbeidsavtaler og ber om at disse signeres.

Dersom arbeidsstedet i den gamle avtalen var angitt til å være på "hovedkontoret i Oslo", må man passe på at denne ikke endres til å være "i virksomheten og for tiden på hovedkontoret i Oslo". Tilføyelsen "for tiden" innebærer at arbeidsgiver har utvidet styringsretten til å flytte arbeidsstedet til en annen lokasjon dersom virksomheten har flere lokasjoner.

Dersom du skal jobbe i utlandet i mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. Dette følger av aml § 14-7. Foruten de krav som følger av framstillingen over, skal en slik avtale inneholde tilleggsinformasjon om valuta og vederlag.

Det vil si at det skal spesifiseres hva din lønn og andre pengeytelser skal betales i, hvorvidt det skal være kontante eller naturalytelser (hus, brensel eller lignende) knyttet til utenlandsarbeidet. De eventuelle vilkår som gjelder for hjemreise skal angis, og det samme gjelder varigheten av utenlandsarbeidet.

Fast/midlertidig stilling

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. Det skal fremgå av avtalen hvorvidt stillingen er fast, et engasjement, eller et vikariat.

Adgangen til å ansette midlertidig er nærmere regulert i aml § 14-9.

Se temaside om endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Det følger av aml § 15-6 at dersom en arbeidstaker som er ansatt på en bestemt prøvetid blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Det følger av aml § 15-3 (7) at hvis du er ansatt med en skriftlig avtalt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på fjorten dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Oppsigelsesfristen i prøvetiden gjelder fra dato til dato

Prøvetidsbestemmelsene gjelder der en arbeidstaker blir ansatt innenfor en ny virksomhet. Dersom du eksempelvis bytter jobb innenfor samme bedrift eller får endret stillingsinnhold, skal du som hovedregel ikke ha en ny prøveperiode.

Begrunnelsen for dette er at bedriften da allerede har hatt mulighet til å vurdere de sider av deg som de normalt skal avdekke i en prøveperiode. Imidlertid kan du gå inn i en ny prøveperiode dersom du ansettes i en vesentlig annen stilling, og du i prøvetidsavtalen beholder retten til å gå tilbake til din tidligere stilling.

Konkurranseklausuler

I enkelte arbeidsavtaler avtales det at arbeidstaker ikke kan ta arbeid hos konkurrenter, kunder eller starte egen virksomhet innen bransjen i en viss tid etter en eventuell oppsigelse fra en av partene.

Dette begrunnes fra arbeidsgivers side for eksempel med at du har hatt tilgang til sensitiv informasjon og behovet for å verne bedriften av konkurransehensyn.

NITOs syn er at det kun unntaksvis bør inngås arbeidsavtaler med konkurranseklausuler, fordi dette legger bindinger på arbeidstakers mulighet til å skaffe seg annet arbeid.

Dersom det fastsettes en konkurranseklausul, bør det økonomisk kompensasjon gis i den periode klausulen gjelder. NITOs syn er at full lønn må være utgangspunktet. En slik klausul må i tillegg være tidsbegrenset og den bør også være konkret slik at det fremgår hvilke(n) bransjer eller virksomheter forbudet gjelder overfor. Hovedregelen er at det er avtalefrihet på dette området, likevel slik at urimelige avtaler må settes til side jf. avtaleloven § 38.

Dersom det er aktuelt å inngå arbeidsavtale med konkurranseklausul anbefaler vi at du leser om lovendringen fra 2016, og at du kontakter sekretariatet i NITO for hjelp og råd.

Oppfinnelser

For informasjon relatert til oppfinnelser, kan du lese mer om dette på NITOs temaside om arbeidstakeroppfinnelser.

Endringer i arbeidsforholdet

Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i aml § 14-6 skal gjenspeiles i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder generelt ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

NITO Innsikt

Vi har laget videoer om ulike temaer som er til nytte for mange:

Se alle på YouTube

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv

En smak på arbeidslivet

Nå er sommeren i gang og for mange betyr det sommerjobb og muligheten til å tjene penger og få...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: