Gå til innhold

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten, eller arbeidsavtalen, er en kontrakt mellom deg og arbeidsgiver. Den sier noe om hvilke vilkår dere har blitt enige om knyttet til blant annet lønn, oppgaver, arbeidstid og hvor du skal jobbe.

Hva er det viktig å få med i en slik kontrakt, hva har du krav på og hva kan NITO hjelpe deg med?

En klar, entydig og oppdatert arbeidsavtale kan spare både deg og arbeidsgiver for misforståelser og unødvendige konflikter.

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send gjerne arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og bidrar til å sikre at dine rettigheter er ivaretatt.

Hånd som tilbyr penn.jpg

Jo mer omfattende din arbeidsavtale og dine arbeidsvilkår er, desto mer begrenset er arbeidsgivers muligheter for å endre på din stilling og dine arbeidsvilkår. Dette blir ofte tydelig i forbindelse med omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser.

Til toppen

Hva er en arbeidsavtale?

Arbeidsavtale/ansettelsesavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det ansettelsesforhold partene har.

Ved siden av lover og eventuelle tariffavtaler, setter arbeidsavtalen viktige begrensninger for arbeidsgivers såkalte styringsrett. Altså;

  • Jo mer konkret og utfyllende en arbeidsavtale er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til å endre den enkeltes arbeidsvilkår.
  • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre dine rettigheter etter arbeidsavtalen.

Loven: Du har krav på arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-5 fastslår at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I arbeidsforhold som gjelder kortere tilsetting enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Bestemmelsen sier konkret hvilke minimumskrav som gjelder for innholdet i arbeidsavtaler. Merk imidlertid at alle forhold av vesentlig betydning skal tas inn i arbeidsavtalen, uavhengig av om det er forhold som faller utenfor minimumskravene oppstilt i nevnte bestemmelse eller ikke.

Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Den bør også skrives under før du sier opp den gamle jobben din slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt den opp.

En arbeidsavtale vil være gyldig selv om den ikke er inngått skriftlig. Det kan imidlertid i slike tilfeller være et bevisspørsmål å klarlegge hva som er avtalt, og eventuelt hvorvidt en arbeidsavtale er endelig inngått.

Til toppen

Arbeidsavtalen skal minst omfatte følgende:

Arbeidsmiljøloven § 14-6 a) sier at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet:

Informasjonen nevnt i første ledd bokstavene g) til k) kan gis som en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.
Arbeidsmiljølovens § 14-6 andre ledd

Til toppen

Endringer i arbeidsforholdet

Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i aml § 14-6 og 14-7 skal gjenspeiles i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder generelt ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Obs! Lønn under sykdom og permisjon

Ved sykdom eller lovbestemt permisjon, vil en arbeidstaker som har krav på sykepenger eller andre ytelser fra folketrygden kun ha krav på dekning opp til 6G (1G er pr. 1. mai 2018 kr 96 886) – med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i enten tariffavtale eller individuell avtale, for eksempel arbeidsavtalen.

Det innebærer at dersom du har høyere lønn en 6G – og arbeidsgiver ikke dekker bortfall av inntekt over 6G – vil du få mindre utbetalt ved sykdom og/eller lovfestet permisjon.

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2019 kr 99.858. 

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres hvert år 1. mai i takt med prisnivået og velstandsutviklingen, etter vedtak i Stortinget. 

Til toppen 

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITO Innsikt

Vi har laget videoer om ulike temaer som er til nytte for mange:

Se alle på YouTube

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: