To personer i samtale.jpg

Hva er prøvetid?

Hensikten med prøvetid er at arbeidsgiver skal få mulighet til å prøve om en arbeidstaker er egnet til stillingen – om du har rett kompetanse, tilpasser deg arbeidet og er pålitelig.

I prøvetiden er det også en utvidet adgang til oppsigelse. Prøvetiden må være avtalt skriftlig.

Tilsvarende vil du som arbeidstaker også ha en fordel av kortere oppsigelsestid i prøveperioden dersom du vurderer at denne stillingen ikke var den rette for deg.

Hvor lang kan prøvetiden være?

Det er ikke lov å avtale lenger prøvetid enn seks måneder, med mindre det foreligger fravær, eksempelvis sykdomsfravær, permisjoner eller lignende.

Forhold som arbeidsgiver er ansvarlig for gir ikke grunnlag for forlengelse av prøvetiden. Det er for eksempel ikke grunnlag for å forlenge prøvetiden hvis arbeidsgiver ikke har fått fulgt deg godt nok opp på grunn av pålagt hjemmekontor under koronapandemien.

Forlengelse av prøvetiden

Prøvetiden kan bare forlenges dersom du allerede ved ansettelsen er blitt skriftlig orientert om arbeidsgivers adgang til å forlenge prøvetiden.

I tillegg må du få skriftlig informasjon om forlengelsen før prøvetiden går ut. Har arbeidstaker for eksempel vært sykemeldt i to uker så kan prøvetiden forlenges med to uker. Prøvetiden kan i slike tilfeller ikke forlenges lengre enn det som tilsvarer lengden av fraværet.

Hva er oppsigelsesfristen i prøvetiden?

Hvis det i arbeidsavtalen din står at du er ansatt med en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager - med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Oppsigelsesfristens lengde regnes fra den dato arbeidstaker mottar oppsigelsen.

Avtale om prøvetid må tas inn i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver kan ikke påberope seg at du er i prøvetid dersom dette ikke er skriftlig avtalt.

Du er fast ansatt også i prøvetiden

Det er mange som misforstår betegnelsen prøvetid. I prøvetiden er du nemlig fast ansatt, og du har oppsigelsesvern. I all hovedsak har du de samme rettighetene som ellers, men terskelen for oppsigelse er noe lavere i denne perioden.

Du har krav på opplæring og oppfølging

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp uten videre, heller ikke når du er i prøvetid.

Det er for eksempel krav om at du må ha fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring. Arbeidsgiver kan heller ikke forvente en maksimal ytelse av en som er nyansatt og i prøvetid, men at det kan forventes at du yter på et gjennomsnittlig nivå.

I prøvetiden har du krav på relevant tilbakemelding på eventuelle feil eller mangelfulle prestasjoner, slik at du har en reell mulighet til å korrigere hvordan du utfører jobben. Du må få tilstrekkelig tid til å tilpasse deg arbeidet og få vist dine kvalifikasjoner. 

Du kommer inn i din nye jobb med kunnskap fra utdanningen og eventuelt tidligere jobber, men du bør få god innføring i bedriftens kultur og systemer.

Er det adgang til å avtale flere prøvetider hos samme arbeidsgiver?

Hovedregelen er at det ikke kan avtales ny prøvetid hos samme arbeidsgiver.

Unntaket er hvis arbeidstaker begynner i en ny stilling med markante endringer fra tidligere stilling, slik at det foreligger et reelt behov hos arbeidsgiver for å avtale ny prøvetid.

Dersom det ikke foreligger slike markante endringer i stillingen, skal arbeidsgiver allerede ha fått anledning til å danne seg et tilstrekkelig inntrykk av arbeidstakeren. Det vil dermed ikke kunne avtales ny prøvetid.

Les også: Slik fikk NITO-medlem 200.000 kroner fra arbeidsgiver

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv