Gå til innhold

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ordinær pensjonsalder i Norge er 67 år. Men mange har mulighet for å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) allerede når de er 62 år. Hvem har denne muligheten, og hvilke regler gjelder?

Sparegrisisolstol.jpg

Hva er  AFP?

Avtalefestet pensjon (AFP) kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen din. Det er store forskjeller mellom ordningene i privat og offentlig sektor. I privat sektor er det mange som ikke har krav på AFP, mens i offentlig sektor er alle arbeidstakere omfattet.

En fellesnevner mellom privat og offentlig sektor er at du må være tilsluttet ordningen på det tidspunkt du ønsker å ta ut AFP. Og i begge sektorer kan uttak tidligst skje når du er 62.

På denne siden tar vi deg gjennom hovedtrekkene i AFP-ordningene i privat og offentlig sektor. De fullstendige vilkårene finner du hos din pensjonsforvalter (for eksempel SPK eller privat forvalter som Nordea). Det er reglene når du søker om AFP som avgjør om du får AFP, og det er forvalter av ordningen som tar stilling til søknaden.

Ofte stilte spørsmål om AFP

Video: Marianne Kjellsen, advokat i NITO, forteller hva du bør være obs på når du bytter jobb.

Du finner flere spørsmål og svar hos Fellesordningen for AFP

Få oversikt over din pensjon

Lurer du på hva du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og ulike innskuddsordninger? På norskpensjon.no og nav.no/pensjon kan du få en viss oversikt.

AFP i privat sektor

Dagens private AFP kan gi et betydelig livsvarig tilskudd til alderspensjonen fra folketrygden. Logger du deg inn på Din pensjon hos NAV kan du se hva pensjonen vil utgjøre.

Det er ikke noe som heter fripoliserettigheter eller pensjonskapitalbevis når det gjelder AFP, siden du må være i ordningen når du tar ut AFP. AFP er ingen opptjent rettighet, men en kvalifiseringsordning; du må fylle en rekke vilkår på uttakstidspunktet. 

Hvem kan gå av med AFP (privat sektor)?

I tillegg til at du må jobbe et sted med AFP-ordning, er det også ansiennitetsregler som avgjør om du har krav på AFP.

 • Du må ha opparbeidet deg nok ansiennitet i ordningen når du fyller 62 – selv om du velger å ta ut AFP senere enn 62.
 • Ansiennitetsperioden er fra fylte 53 til 62, og i syv av disse årene må du ha vært i en AFP-ordning (gjelder de født 1955 eller yngre).
 • Hovedarbeidsforholdet ditt må ha vært hos arbeidsgiver med AFP-ordning, og du kan heller ikke ha hatt større inntekter fra andre.

Video: Marianne Kjellsen, advokat i NITO, forklarer hvem som har rett til AFP i privat sektor.

UTTAK AV AFP (PRIVAT SEKTOR)

I tillegg til regler om ansiennitet, er det også regler knyttet til tidspunktet du vil ta ut AFP. Du må på uttakstidspunktet være tilsluttet AFP-ordningen, og må ha vært det de tre siste år. Men du kan i løpet av disse tre årene ha vært ute av ordningen i til sammen 26 uker, og inntil to år ved sykdom.

Det er en forutsetning for å ta ut AFP at du tar ut alderspensjonen fra folketrygden. Folketrygden kan tas ut gradert fra 20 prosent mens AFP er ugradert. AFP blir levealdersjustert etter de samme prinsipper som i folketrygden – jo senere den tas ut, jo høyere blir pensjonen. AFP beregnes på grunnlag av all arbeidsinntekt du har hatt, uansett hvor lenge du har vært i ordningen. Men inntekt over 7,1 G (se faktaboks) medregnes ikke.

REGELVERK AFP (privat sektor)

I privat sektor er AFP-ordningen avtalt i tariffavtaler. Ovenfor har vi gjengitt hovedtrekkene i ordningen. Hos afp.no finner du mer informasjon om ordningen, og om vilkårene for å ta ut AFP. AFP-reglene er kompliserte, og det er lett å trå feil. Det er derfor viktig at du leser informasjonen hos afp.no nøye.

Hvordan finansieres privat AFP-ordning? 

Arbeidsgiver betaler en premie til AFP-ordningen, men en relativt stor andel av kostnadene dekkes av staten, om lag 40 prosent de siste årene.

Det er også viktig å være klar over at et stort antall arbeidstakere i privat sektor ikke er omfattet av AFP-ordningen.

AFP i offentlig sektor: Som privat fra 1963-årgangen

For deg som er født før 1963 er AFP fortsatt en førtidspensjonsordning mellom 62 og 67 år.

 • For denne aldersgruppen blir AFP avkortet mot arbeidsinntekt.
 • Det er først etter perioden med AFP at du kan ta ut tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden.
 • AFP fra fylte 62 til 65 kan utgjøre i overkant av 50 prosent av inntektsnivået ved pensjonering.
 • Fa 65 til 66 vil AFP for mange øke til 66 prosent. 

Årskullene fra og med 1963 får en helt annerledes AFP, etter mønster av AFP i privat sektor.

 • AFP blir en livsvarig ytelse, som tas ut sammen med folketrygdens alderspensjon.
 • Du kan fritt kombinere AFP med fortsatt arbeidsinntekt.
 • Ytelsen er fleksibel og levealdersjustert på samme måte som folketrygden.
 • Utsetter du uttaket av AFP, blir den årlige ytelsen høyere.

Regelverk AFP (offentlig sektor)

I statlig sektor er AFP-rettighetene regulert i lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse. I kommunal sektor finner du AFP-rettighetene i vedlegg til Hovedtariffavtalen. Offentlig ansatte som er innmeldt i tjenestepensjonsordningen er også tilsluttet AFP-ordningen.

Har du jobbet både i offentlig og privat virksomhet? Avklar om du har rett til AFP

AFP-rettighetene kan være like viktige som tjenestepensjonen. Dersom du veksler mellom jobb i offentlig og privat sektor, må du være klar over at reglene for AFP er forskjellige. 

Det er spesielt viktig å være klar over at tid i den «gamle» AFP-ordningen i offentlig sektor ikke medregnes som ansiennitet i privat AFP. Bytter du til det private etter fylte 55, oppnår du ikke rett til AFP.

Med den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er intensjonen at tid i den private og den offentlige ordningen legges sammen ved beregning av ansiennitetstid.

Du kan miste rettighetene til AFP

Du kan miste dine rettigheter til AFP hvis du ikke er i arbeid på tidspunktet du vil gå av, for eksempel hvis du

 • har takket ja til en sluttavtale uten arbeidsplikt
 • har vært langvarig syk
 • gjennom en omorganisering har blitt overført til en ny virksomhet (nytt organisasjonsnummer) uten AFP-avtale.

Ta kontakt med oss i NITO hvis du har spørsmål.

Sluttpakker og gavepensjon

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Publisert: Sist oppdatert: