NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er dermed SAN som inngår alle sentrale avtaler med Spekter, på vegne av NITO.

Lokale avtaler inngås mellom arbeidsgiver på den ene siden og NITO eller en lokal SAN-gruppe på den andre siden. De lokale avtaler vil du kunne finne hos din arbeidsgiver eller lokalt tillitsvalgt. Her finner du de nyeste sentrale avtalene mellom Spekter og SAN. Etter tekstboksen finner du protokoller og eldre sentrale avtaler. 

Avtaler

Hovedavtale SAN - Spekter 2022 - 2025
A-del av overenskomst mellom SAN og Spekter 2020 - 2022
Sosiale bestemmelser (A1) område 10
B-del av overenskomster finner tillitsvalgte på lukket område

Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien

Avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronapandemien, SAN-Spekter, mars 2020
Tillegg til avtale av 270320 mellom Spekter og SAN, protokoll 080420
Sentral særavtale om utvidet overtid ifm koronasituasjonen, SAN-Spekter, 15.3.2020
Protokoll om utsettelse av hovedoppgjøret 2020, SAN-Spekter, 17.03.2020

Avtaleverket i Spekter

Hovedavtalen mellom SAN og Spekter – inneholder blant annet reglene for forhandlingsordning, medbestemmelse, rettigheter og plikter for tillitsvalgte.

Overenskomsten (tariffavtalen) i Spekter er todelt: 

  • A-delen forhandles sentralt og har bestemmelser om hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, avtalefestet ferie samt generelle regler som blant annet lønn ved sykdom, permisjoner mv. Helseforetakene har i tillegg en egen A1-del med sosiale bestemmelser og pensjon utover det som står i den generelle A-delen.
  • B-delen forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. Her avtales blant annet lønnsvilkår, arbeidstidsbestemmelser, vaktordninger, overtidsbestemmelser, stedfortredergodtgjøring mv for medlemmene i denne virksomheten. I de fleste virksomheter er B-delen tilgjengelig på intranettet, hos HR-avdelingen eller hos lokal tillitsvalgt. Vi har også lagt ut eksempelavtaler for tillitsvalgte på lukket område.

Spekter er en arbeidsgiverforening for en rekke større private og offentlige eide virksomheter, særlig innen helse, samferdsel og kultur.

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. SAN inngår sentrale avtaler med Spekter på vegne av NITO og øvrige medlemmer.

Protokoller

Protokoll hovedavtale SAN - Spekter 2022 - 2025
A-dels protokoll SAN - Spekter 2021
Meklingen SAN - Spekter 2020-092, område 10, meklerens forslag
Meklingen SAN - Spekter 2020-092, område 10, signert møtebok
Bruddprotokoll område 10, 8.12.2020
Protokoll A1 SAN - Spekter 2019
Protokoll A-delsforhandlinger SAN - Spekter 2019
Protokoll A-delsforhandlinger SAN - Spekter 2018
Retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetak SAN-Spekter 2018

Protokoll A-delsforhandlinger SAN - Spekter 2017
A-delsprotokoll SAN 060416
Protokoll forhandlinger hovedavtale SAN - Spekter 191015

Eldre avtaler

Overenskomst A-del SAN-Spekter 2018-2020
Overenskomstens A-del SAN - Spekter 010416-310318
Hovedavtale SAN - Spekter 2018 - 2021
Hovedavtale SAN - Spekter 010113-311217