5-tall.jpg

I NITOs hovedtariffavtale med KS forhandles noen etter reglene i kapittel 5 – hvor all lønn forhandles lokalt – mens andre får lønn fastsatt sentralt etter kapittel 4:

Hovedregelen: Høyere akademisk utdanning lønnes etter kapittel 5

KS utdypet i B-rundskriv 5/2014 hvem de anser å falle inn under kapittel 5:

"Arbeidstakere med høyere akademisk utdanning skal fortsatt ha sine lønnsvilkår fastsatt etter bestemmelsene i kapittel 5, forutsatt at funksjon og innhold i den aktuelle stilling dekkes opp av aktuell stillingskode under dette kapittel. Som tidligere forhandles altså medlemmene av Akademikerne kommune, med unntak av undervisningspersonalet, etter bestemmelsene i kapittel 5."

Men: Ikke bare formell kompetanse teller – se på stillingens innhold

Formuleringen "forutsatt at funksjon og innhold i den aktuelle stilling dekkes opp" betyr at ansvars- og arbeidsoppgavene som ligger til stillingen også teller med i vurderingen. Det er altså ikke den enkeltes formelle kompetanse alene som avgjør lønnsinnplasseringen. 

NITOs syn: Dersom det er slik at ansvarsområdet og oppgavene i stillingen er av ingeniørmessig karakter, så skal den ansatte innplasseres  i kapittel 5.

Tanken bak er at dersom den ansatte gjennom sin realkompetanse er funnet kvalifisert nok til å inneha en ingeniørstilling, så fyller de kravet til å plasseres i kapittel 5.

En mulig løsning for medlemmer uten formell ingeniørutdanning kan være å sette dem i en av rådgiverkodene i kapittel 5 i stedet for en kode som ingeniør.

Hvorfor ønsker vi medlemmene plassert i kapittel 5?

NITOs ønsker at alle medlemmer skal ha lokale forhandlinger med individuell lønnsfastsettelse. Erfaring viser at lokale forhandlinger med individuell og differensiert lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass gir best resultater over tid for våre medlemmer. I KS betyr dette i praksis at medlemmene plasseres i kapittel 5. 

Medlemmer i undervisningsstillinger er i dag plassert i kapittel 4 og får sin lønn fastsatt sentralt. NITO mener at lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger også må forhandles lokalt og jobber for å få til dette.

NITOs lønnspolitikk

Hvordan gå fram hvis dere er uenige med arbeidsgiver om innplassering

NITOs syn på at medlemmer som kommer fra stillinger som  ingeniør i Statens vegvesen skal innplasseres i kapittel 5 – uavhengig av formell kompetanse – må fremmes overfor arbeidsgiver. Ta opp saken med arbeidsgiver. Henvis til hovedavtalens § 7: Tvist om en tariffavtales forståelse eller gyldighet skal søkes løst ved lokale forhandlinger og krev forhandlinger om forståelsen av hvilke stillinger som skal innplasseres i kapittel 5.

  • Arbeidsgiver vil da måtte gjøre rede for hvordan de mener at medlemmene skal innplasseres og hvilke kriterier de legger til grunn.
  • NITO, eventuelt Akademikerne hvis dere har et lokalt samarbeid, gjør rede for vårt syn.
  • Det skrives protokoll fra møtet.

Blir dere ikke enige i møtet, skriv uenighetsprotokoll og send denne til NITOs sekretariat på . NITOs sekretariat tar da uenigheten opp med KS. Hvis heller ikke NITO og KS sentralt kommer til enighet, vil vi vurdere om saken skal bringes inn for Arbeidsretten.