Det sier Helge Karl Nyhamn, landskapsplanlegger og leder for NITOs bedriftsgruppe i Gjerdrum kommune. Natt til onsdag 30. desember 2020 gikk det kvikkleireskred i Gjerdrum kommune som rammet boligområdet Nystulia nært sentrum av Ask.

Et område på ca. 300 x 700 meter raste ut, og medførte at kraftforsyning, vannforsyning og avløp var ute av funksjon. Også fylkesvei 120 ble stengt som følge av skredet. Skredet krevde ti liv.

- Situasjonen var uoversiktlig og utfordrende. Mye av infrastrukturen i kommunen var ødelagt, sanitær gikk åpen og mye måtte løses ad hoc, forteller Nyhamn.

Utfordrende krisesituasjon

En krisesituasjon er utfordrende både for ansatte, tillitsvalgte og ledere. På Gjerdrum opplevde Nyhamn at krisestaben og ledelsen i kommunen tok beslutninger raskt og uten særlig grad av medvirkning fra tillitsvalgte. Han påpeker at dialogen med arbeidsgiver allikevel har vært god både før og etter leirskredet.

Tillitsvalgt Helge Karl Nyhamn, Gjerdrum kommune
- Jeg opplever NITO som en svært profesjonell fagforening som bryr seg om medlemmene sine, og kontakten og støtten fra NITO har betydd veldig mye, sier Helge Karl Nyhamn.

- Jeg opplevde imidlertid at vi tillitsvalgte ble lite involvert i den innledende fasen. Med forståelse for arbeidsgivers krevende situasjon, har vi derfor vært nødt til å etterspørre medvirkning og ivaretakelse av de ansatte. Vi har fått på plass tettere møtefrekvens og dialog med arbeidsgiver som følge av dette, forteller han.

- Det at vi lenge har hatt gode og etablerte kanaler for dialog og samarbeid med arbeidsgiver, har bidratt til at vi sammen har klart å finne gode løsninger på de utfordringene som kommunen har stått i, legger han til.

I Gjerdrum har NITO hatt en bedriftsgruppe lenge, men Nyhamn selv tok over som leder av bedriftsgruppen så sent som i august 2020. - Vi er ikke flere enn syv ingeniører i bedriftsgruppen, men alle med ingeniørstillinger i kommunen er medlem i NITOs bedriftsgruppe.

- Krisen har satt organisasjonen under press, og om det ikke er god nok innsikt i den enkelte ingeniørs kompetanse, arbeidsoppgaver og forvaltningsområde, vil det være noe mer oppfølging og justering i etterkant. Ledere er også ulike og har håndtert krisen forskjellig. Noen har lagt an til tettere dialog med tillitsvalgte enn andre.

Stå sterkere sammen: Lag en bedriftsgruppe

Nyhamn forklarer at tidlig involvering er avgjørende for prosessene videre, og at manglende involvering gjerne medfører at man skyver ting foran seg.

- Starter man feil eller hopper bukk over nødvendige prosesser uten å ivareta alle nødvendige interesser, skaper det fort problemer som det er både tid- og ressurskrevende å hente inn igjen.

Det har derfor vært viktig å påse at det ikke tas for mange snarveier, men at ting gjøres skikkelig fra starten av.

Avgjørende å stå sammen

Ifølge Nyhamn er det i en slik utfordrende situasjon avgjørende å stå sammen. - Gjennom å være organisert så har vi et felles talerør som gir større gjennomslagskraft og anledning til å si ifra på en konstruktiv måte og bidra sammen med ledelsen til å finne gode løsninger. Vi står sterkere sammen enn som enkeltmedlemmer. Dessuten er bedriftsgruppen konfliktdempende.

I tillegg til at alle fagforeningene har hatt felles møter med kommunenes ledelse samlet, har NITOs bedriftsgruppe også hatt tett dialog med de andre fagforeningene i kommunen for å finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen, og har stort sett vært samstemte opp mot kommuneledelsen.

- At fagforeningene står relativt samlet i ulike spørsmål bidrar også til at vi blir lyttet til.

Viktig å være tydelig

Samtidig sier han at det også har vært viktig å være tydelig i saker som gjelder eget fagområde. Det har vært flere situasjoner hvor det har vært betimelig å ta på seg fagforeningshatten og si ifra om at tillitsvalgte må involveres.

- For eksempel har det vært behov for å gjøre justeringer på prosjektnivå for å bli enig om prosesser og hvordan oppgaver skal utføres. Det har vært viktig for å få utnyttet de ressursene man har i kraft av kunnskap og kompetanse til rådighet på best mulig måte.

- Som kommune har vi også mange lovpålagte oppgaver vi må sørge for at gjennomføres og ivaretas. Det er det heller ikke alle i ledelsen som har full innsikt i. Det kan man heller ikke forvente, men desto viktigere er det at man har gode prosesser med tillitsvalgte.

Han forteller at det også har vært behov for å bemanne opp vakante ingeniørstillinger. En av disse ble lyst ut uten å involvere tillitsvalgte.

- Her har NITO meldt fra og bistår arbeidsgiver videre som tillitsvalgtrepresentant. Han mener allikevel at kommunen har håndtert krisen godt. - Tross alt har kommunen klart stresstesten meget bra, også med fagforeningsblikk. En krisesituasjon krever mye av alle, og i rollen som tillitsvalgt er det derfor viktig å stå i det og passe på, fordi ønsket om å handle raskt kan gå på bekostning av de partsrettigheter vi har.

NITO på tilbudssiden

Nyhamn forteller at han tidlig ble kontaktet av NITO med spørsmål om hvordan det gikk og tilbud om bistand og hjelp ved behov.

- Jeg opplever NITO som en svært profesjonell fagforening som bryr seg om medlemmene sine, og kontakten og støtten fra NITO har betydd veldig mye.

- I en krisesituasjon er tillitsvalgtrollen krevende og tar mye tid. Når man da får bekreftelse på at man ikke står alene, men har en hel organisasjon i ryggen, så føler man seg tryggere i rollen, avslutter Nyhamn.

Så er man spent på rapporten som kommer om ulykken. Gjerdrumrapporten kommer 29. september.