Trond Markussen hender ute.JPG

Regjeringen ble mandag 29. november enige med SV om statsbudsjettet for 2023. NITO la i vårt innspill til Stortingets finanskomite vekt på behovet for å styrke ingeniør- og realfagsutdanningene gjennomgående for at Norge skal nå de målene regjeringen har satt seg for grønn og digital omstilling framover.

- Vi er derfor skuffet over at regjeringen og SV ikke har tatt grep på kompetanseområdet for å lykkes med sine felles mål, sier Trond Markussen, president i NITO.

NITO reagerer også på at sikkerhets- og beredskapsarbeidet blir nedprioritert i en tid med stadig mer ekstremvær.

- Naturskader rammer stadig oftere og kan påføre store materielle skader. Forebygging er alfa omega hvis vi skal begrense skadeomfanget og fordele belastningen. At partiene velger å kutte 15 millioner kroner i NVEs arbeid til flom- og skredforebygging er helt uforståelig, sier en oppgitt Markussen.

Gjennomslag til klimatiltak

NITO ser også positive forslag og omprioriteringer i årets forlik. Blant annet økt støtte til Enova.

- Vi er veldig fornøyde med vårt gjennomslag som sikrer Enova nesten en milliard kroner ekstra til klimatiltak, sier Markussen.

NITO er også fornøyde med at partiene i verbalforslagene ønsker å gjennomgå CO2-kompensasjonsordningen i samarbeid med industrien. NITO fryktet at det opprinnelige forslaget, med innføring av et kvotegulv i kompensasjonsordningen, ville svekke bærekraftig utvikling gjennom karbonlekkasje og økte utslipp globalt.

Bredbåndskutt

Ved framleggelsen av statsbudsjettet 2023 i oktober var NITO skuffet over regjeringens ambisjonsnivå rundt videre utbygging av høyhastighetsbredbånd. I budsjettforliket blir den foreslåtte summen kuttet med ytterligere 50 millioner kroner.

- NITO har tidligere sagt at vi må doble tilskuddsordningen. Kuttet vil bety mindre næringsutvikling og sysselsetting, og rimer dårlig med digitaliseringsmålene som er satt. Vi er bekymret for at dette spesielt vil ramme distriktene og steder hvor tilkoblings- og kommunikasjonsmulighetene allerede er begrenset, sier Markussen.

Budsjettkasteball

- Norsk olje- og gassindustri må slutte å brukes som budsjettkasteball.

NITO er opptatt av stabile rammebetingelser for norsk olje- og gassindustri og reagerer derfor på regjeringens signaler når det kommer til tildeling av letearealer, deriblant utsettelsen av 26.konsesjonsrunde.

-  Norsk olje- og gassindustri skal levere sikker energiforsyning til en verden som trenger det og de skal gjennomføre store utslippsreduksjoner i årene som kommer. Det handler om store investeringer og de er avhengige av stabile rammevilkår fra myndighetene. Derfor er vi bekymret for tendensen til at arealtildelinger brukes som et forhandlingskort i budsjettprosessene, sier Trond Markussen.

Skryt for å snu i tide

NITO mener partiene har gjort to gode snuoperasjoner i forhandlingene: Støtte til European Space Agency og lang opptjeningsperiode på dagpenger.

- Partiene skal ha honnør for å lytte til våre medlemmer og tillitsvalgte hos blant annet Kongsberg Defence & Aerospace og Nammo, og sørget for at støtten til European Space Agency ikke blir avviklet sier Markussen.

- Fagorganisasjonene har også stått sammen i kravet om å gjeninnføre såkalt lang opptjeningsperiode på dagpenger. Her er det bra de tok til fornuften og sikret at ingen mister retten til dagpenger på grunn av den foreslåtte omleggingen, avslutter Markussen.

Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ingeniør og teknolog

Statsbudsjettet 2023: - En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

- Vi er sjokkerte over IT-kutt

Statsbudsjettet 2023: En alvorlig bråstopp i veiutbyggingen

Statsbudsjettet 2023: Politisk gjennomslag i helsebudsjettet