Undervanns-illustrasjon.jpg

Alle trenger en svømmehall. Nye kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til norske bade- og svømmeanlegg. Alle elever på 1.-4. trinn skal gjennomføre en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming.  

Bli med på konferansen Svømmehallkompetanse 2022, 31.mai -01. juni

- Det er viktig at dette skjer i trygge rammer og i et badeanlegg som holder standarden som gjeldende lover og forskrifter setter. Vedlikehold av badeanleggene må skje kontinuerlig. Anleggene må være i godkjent stand og ha godkjent vannkvalitet. Ingeniører har en viktig rolle i å ivareta forsvarlig drift og vedlikehold og i prosjektering av nye anlegg, forklarer Kjetil Lein (bildet under). Han er visepresident i NITO og er en kommuneingeniør som har god kjennskap til kommunal drift og vedlikeholdsplaner. 

Kjetil Lein foran vegg.JPG

Bading og svømming er det fritidstilbudet som når fram til flest uavhengig av alder. I Norge har vi ca. 800 offentlige svømmehaller. De fleste av dem ble bygd på 1960- og 70-tallet, det er stort behov for rehabilitering eller utskifting. 

Unngå at badeanlegg blir stengt 

90 prosent av NITOs medlemmer mener svømmehall skal driftes og eller bygges av kommunene.

- Når kommunene planlegger badeanlegg må de ha gode budsjetter for hele badeanleggets levetid når det gjelder drift, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger. Vi ser flere eksempler på at kommuner ikke tar dette på alvor, sier Lein.

- Bygg og eiendom blir gjerne salderingspost i en dårlig kommuneøkonomi. Dårlig vedlikehold gjør at anlegget forfaller så mye at vanlige reperasjoner ikke lengre er nok eller mulig, og det må bygges nytt. Å bygge nytt er en investering, og et investeringsbudsjett har ingen ting med vedlikehold å gjøre som kommer inn under "daglig drift".

- Det er dessverre lettere å få politikere til å vedta å bygge nytt enn å avsette penger til nødvendig vedlikeholde av eksisterende bygninger som svømmehaller. Godt langsiktig vedlikehold vil gjøre at man kan bruke bygningen i mange flere år, noe som på sikt vil lønne seg, sier Lein.

Ha gode vedlikeholdsplaner

- Skal man lykkes med dette må man ha kjennskap til byggene og lage gode vedlikeholdplaner, understreker Lein. - Helst skal man ha vedlikeholdsplaner som strekker seg over en ti-års periode, noe som også kjennetegner kommuner som kommer høyt på lista over årets kommuner.

- Driftskompetansen må ivaretas fra starten av prosjektet. Om dårlig drift og vedlikehold går ut over vannkvalitet og sikkerhet, står man i fare for at ingeniører må påse å få anlegget stengt, sier han. 
 
Også NITO-medlemmene er opptatt av å ha et godt svømmetilbud der de bor:

Nesten 30 prosent av NITO-medlemmene har benyttet svømmehall minimum månedlig det siste året. Over tre av fem er spesielt opptatt av vannkvaliteten i anleggene. 

Må sikre et godt svømmetilbud for alle 

For å sette fokus på viktigheten av gode badeanlegg arrangeres 31.mai-01.juni konferansen Svømmehallkompetanse 2022. Konferansen tar opp temaer som finansiering, kostnader, arealeffektiv planlegging og materialbruk. Ingeniørene bidrar til å sikre svømmetilbudet i årene framover.  

Svømmehallkompetansen er et samarbeid mellom NITO, Tekna, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum.

Påmelding Svømmehallkompetanse 2022

- Gjennom en slik konferanse gis det faglig påfyll, erfaringsutveksling og den vil gi viktig nettverksbygging for de som jobber innen dette viktige fagområdet, sier Lein.