Spekter og SAN kom sent tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024. Her forhandlet de om overenskomstens del A samt frister for når de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn skal være ferdige.

Håndtrykk illustrasjonsbilde.jpg

Dette er fristene for lokale forhandlinger

For NITOs medlemmer i Spekter-området forhandles lønn ute i den enkelte virksomhet. De sentrale partene har nå blitt enige om frister for de lokale forhandlingene.

  • Frist for område 2 (Norges Bank) er 6. mai klokken16.00
  • Frist for område 6 (NRK) er 25. april klokken16.00
  • Frist for helseforetak med sykehusdrift (område 10) og sykehus med driftsavtale (område 13) er ikke endelig avklart
  • Frist for område 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12 er 3. mai klokken 12.00

Status lokale forhandlinger i Spekter 2024 oppdateres fortløpende etter hvert som forhandlingene avsluttes i det enkelte overenskomstområde.

Usikker på hvilket område din virksomhet tilhører? Sjekk her. 

Endringer i A-delen

Se hele den den reforhandlede A-delen 2024 - 2026.

Oppstramming av bestemmelsen om lokale forhandlinger

Bestemmelsen om lokale forhandlinger i A-delen pkt. II nr. 2 suppleres med nytt andre ledd:

«Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med de avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.»

Tidligere annet ledd, nå tredje ledd, er supplert med en ny setning:

«Informasjonen skal gjøre tilgjengelig i en form som i størst mulig grad gir mulighet for bearbeidelse». 

Arbeidsgiver skal initiere lønnssamtale

Lønnssamtalebestemmelsen er supplert med nytt punkt:

«Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker.» 

Arbeidstakere unntatt fra arbeidsmiljøloven kap. 10

A-delen pkt. III har fått et nytt nr. 4:

«Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kap. 10 med referanse til § 10-12 første eller andre ledd skal det på forespørsel fra det enkelte medlem gis en skriftlig begrunnelse.» 

Hjemmekontor

Hjemmekontorbestemmelsen suppleres med en ekstra setning:

«Ved behov kan de lokale parter ha dialog om praktisering av fjernarbeid/hjemmekontor.»

Innplassering av nyopprettede overenskomster del-B

Virksomheter der det er opprettet nye B-deler i løpet av overenskomstperioden, er nå innplassert i relevante forhandlingsområde. 

Virksomheter der det fortsatt forhandles, er ikke innplassert ennå.

Protokollen

I forhandlingsprotokollen er det kommet tre nye punkter, i tillegg til de tidligere protokolltekster som videreføres.

Kunstig intelligens

Det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse («Utvalget») har fått supplert sitt mandat med et punkt om kunstig intelligens og hvordan dette kan implementeres i Spekters medlemsvirksomheter.

Kompetansereformutvalget

I meklingsboken fra frontfaget (LO/NHO) fremgår det at det nedsettes et Kompetansereformutvalg, som skal utrede livslang læring i arbeidslivet, og finansiering av dette. SAN og Spekter er enige om å møtes for videre dialog i forbindelse med regjeringens oppfølging av Kompetansereformutvalgets forslag.

Veileder om lokale forhandlinger

Til sist er det kommet et viktig punkt for SAN:

«SAN og Spekter utarbeider en veileder med praktiske råd og tips for lokale forhandlinger. Veilederen tar utgangspunkt i hva som er avtalt mellom de sentrale parter.»

A-del protokoll 2024

For tillitsvalgte: NITOs veileder lokale forhandlinger

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.