Gjennom deltakelse i arbeidslivet sikres den enkelte en trygg økonomisk plattform for seg og sine. Arbeidet gir også mange muligheter til å realisere seg selv og sine evner. Arbeidslivet er en arena for medvirkning, medinnflytelse og mening. Det er derfor viktig at vi har et inkluderende arbeidsliv som organiseres slik at det gis reelle muligheter for alle.

Den norske modellen – to- og trepartssamarbeid

Med et velorganisert arbeidsliv og godt to- og trepartssamarbeid, kan vi sikre sysselsettingen og velferden også i perioder som krever omstilling. På sentralt nivå vil trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene gi grunnlag for å stake ut gode rammevilkår for både virksomhetene og ansatte. Topartssamarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den enkelte virksomhet gir et fundament for å finne de gode løsningene lokalt. Den norske modellen er den viktigste garantisten for norsk velferd. Det er derfor viktig at vi også framover bygger på og utvikler samarbeidet. 

NITO mener: 

 • Den norske modellen, med to- og trepartssamarbeid må omfatte hele arbeidslivet 
 • Det må legges til rette for fagorganisering, tillitsvalgtarbeid og partssamarbeid i den enkelte virksomhet og tillitsvalgtrollen må anerkjennes 
 • Stor oppslutning om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til modellens legitimitet 
 • Undervisningen om den norske modellen bør styrkes gjennom hele utdanningsløpet 
 • Fagforeningsfradraget må økes betydelig og oppjusteres årlig i takt med lønnsveksten 
 • Dagpengemottakere må ha muligheten til å supplere sin kompetanse på alle utdanningsnivåer 
 • Ansatte skal opptjene pensjon i folketrygden og tjenestepensjonsordningene for all inntekt, og ingen skal tape opptjent pensjon ved å stå lenger i arbeid 
 • Det bør vurderes å fjerne reduserte trygdeytelser i arbeidslivet på grunn av høy alder 
 • Ved permittering må reglene endres slik at de ansatte ikke kan meldes ut av tjenestepensjonsordningene 
Trygge arbeidsforhold

Alle arbeidstakere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et åpent og godt ytringsklima er med på å sikre dette.  Arbeidslivet er preget av omstillinger. Mange medlemmer og tillitsvalgte opplever omstillingsprosessene som krevende.

De fleste i norsk arbeidsliv er fast ansatt. Men nye tilknytningsformer og utstrakt bruk av innleid arbeidskraft skaper utfordringer. Der seriøse aktører følger rettigheter gjennom lover og avtaler, unngår useriøse konkurrenter regelverk, økonomiske forpliktelser, og skatter og avgifter.

Det høye antallet permitteringer under pandemien viste behovet for å lovfeste permitteringsreglene, slik at arbeidstakere i uorganiserte virksomheter sikres et vern på linje med arbeidstakerne i organiserte virksomheter.  

NITO mener: 

 • Arbeidsmiljøloven må forsvares og forbedres for å møte morgendagens utfordringer.
 • Tariffavtaler og arbeidsmiljølovgivning skal etterleves.
 • Fast tilsetting skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv og midlertidig tilsetting skal kun anvendes når det foreligger midlertidig behov.
 • Permitteringsinstituttet må lovfestes slik at alle arbeidstakere sikres et vern ved permittering.
 • Bruk av alternative tilknytningsformer må reduseres 
 • Tillitsvalgte skal ha reell medbestemmelse og bidra til gode prosesser i virksomhetene.
 • Utleide arbeidstakere må vernes hos både utleier og innleier 
 • Alle som har et reelt behov for vern, skal være beskyttet av vernelovgivningen. 
 • Et godt ytringsklima på arbeidsplassen er viktig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø hvor utfordringer og muligheter finner løsninger så effektivt som mulig på lavest mulig nivå.
Arbeid og fritid

Svært mange medlemmer er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, fordi arbeidsgiver definerer deres stillinger som ledende eller særlig uavhengige, selv om de ikke er det.

Arbeidstakere blir stadig mer tilgjengelige for kunder, kolleger og ledere gjennom elektroniske medier, også i periodene som er definert som fritid. Det er viktig å ha et skille mellom hva som er arbeid og hva som er fritid, for å verne den enkeltes helse og sosiale liv.

Fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) kan anses som et gode for arbeidstaker. Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til et fleksibelt arbeidssted, og arbeidsgivers ansvar for å oppfylle arbeidsmiljølovens vernebestemmelser blir utfordret.

NITO mener: 

 • Flere skal være omfattet av arbeidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven enn i dag. Unntak fra arbeidstidkapitlet skal være godt begrunnet. 
 • Reisetid i arbeidsgivers tjeneste må kompenseres.
 • Fleksibelt arbeidssted og arbeidstid må utgjøre et reelt gode for arbeidstaker.
 • Arbeidsgiver må sørge for at vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven ivaretas også for arbeidstaker med fleksibelt arbeidssted.
 • Arbeidstaker kan kreve å utføre arbeidet på arbeidsstedet, med mindre noe annet eksplisitt er avtalt.
 • Den enkelte virksomhet må lage retningslinjer om krav til tilgjengelighet for medarbeidere og ledere.
 • Ved avtale om fjernarbeid skal det inngås særavtale.
 • Det må utarbeides klare retningslinjer som ivaretar skillet mellom arbeid og fritid.
Globalisert arbeidsliv og sosiale utfordringer

Norge har opplevd et økt innslag av utenlandsk arbeidskraft de siste tiårene. Sosial dumping i Norge rammer spesielt utenlandske arbeidstakere som får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre arbeidstakere.

Det bør i flere bransjer etableres offentlige registre, hvor både forbrukere og virksomheter kan forsikre seg om at det er anstendige lønns- og arbeidsvilkår og at skatter og avgifter er betalt. Det bør innføres en merkeordning for importerte varer som viser om varen er produsert av tariffbunden virksomhet. Slik kan den som kjøper varer og tjenester enklere unngå å bidra til å undergrave arbeidstakerrettigheter og skatteunndragelse. 

NITO mener: 

 • Sosial dumping må bekjempes.
 • Arbeidstakere skal ha forsvarlige arbeidsvilkår uansett hvor arbeidet utføres og hvor de kommer fra.
 • Myndighetenes arbeid med å forhindre arbeidslivskriminalitet må intensiveres.
 • Det er behov for nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å skape et bedre arbeidsliv. 
Et arbeidsliv for alle

Mangfold i arbeidslivet handler om å inkludere alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.  I dag er det for mange som ikke får brukt sitt fulle potensial i arbeidslivet.

Det er viktig at arbeidslivet blir en arena som ikke skaper sykdom, eller som støter ut personer med sykdom. Arbeidslivet skal være en arena for inkludering av personer som er på vei tilbake fra sykdom.

NITO mener: 

 • Arbeidslivet må gi alle mennesker mulighet til å bidra uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.
 • Tredeling av foreldrepermisjon og -penger samt selvstendig opptjeningsrett for den som ikke føder, bidrar til et likestilt arbeidsliv.
 • Ingen skal bli syke av arbeidsplassen – forebyggende arbeid er viktig.
 • Når arbeidstakere blir syke, skal arbeidsgiver legge til rette for at de blir friske og kommer så raskt som mulig tilbake i arbeid.
 • Dagens sykelønnsordning sikrer velferd også for den som rammes av sykdom og bør derfor ikke endres.
 • Aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, aldersgrenseloven, og bedriftsfastsatte aldersgrenser bør fjernes. 

 

Oversikt NITOs politikk

Lær om hele NITOs politikk gjennom NITOs politikkhefte:

NITOs politikkhefte 2021-2024