Betenkt dame med briller.jpg

Obs! Staten har egne regler for ansettelse og oppsigelse. Denne siden gjelder deg deg som jobber andre steder enn i staten.

Når kan arbeidsgiver si deg opp?

På denne siden skal vi gå nærmere inn på det som kalles oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Dette er en individuell oppsigelse hvor du sies opp på grunn av noe arbeidsgiver er så misfornøyd med at de vil avslutte arbeidsforholdet.

Begrunnelsen for en personlig oppsigelse kan være dårlige arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer, tillitsbrudd eller høyt fravær.

Arbeidsgiver kan si også deg opp hvis oppsigelsen er saklig begrunnet i enten virksomhetens eller arbeidsgiverens forhold. Virksomhetens forhold er typisk dårlig økonomi og nedbemanning, noe du finner mer informasjon om her

Oppsigelse i prøvetid

I prøvetid er terskelen for å kunne si deg opp noe lavere enn ellers. Arbeidsgiver må fremdeles har saklig grunn, og du må ha fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring.

Les mer om prøvetid

Endringsoppsigelse

En endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp den eksisterende arbeidsavtalen, men du får tilbud om en ny avtale. Dette kan være aktuelt ved endrede behov på arbeidsplassen. Kravene til en endringsoppsigelse er som for andre oppsigelser.

Noen ganger gjør arbeidsgiver endringer i arbeidsoppgaver eller ansvar uten å formelt si opp arbeidsavtale. Dersom endringene er vesentlige og noe du selv ikke ønsker, bør det vurderes om arbeidsgiver burde fulgt reglene for en endringsoppsigelse. Du kan da kreve at arbeidsgiver følger kravene til en vanlig oppsigelse.

Avskjed

Hvis arbeidsgiver mener at det har skjedd et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan de velge å avskjedige deg i stedet for å si deg opp.

Avskjed er et sterkere virkemiddel og innebærer blant annet at du må gå på dagen og at lønn stanses umiddelbart. Ved en oppsigelse fortsetter arbeidsforholdet og du mottar lønn i oppsigelsestiden.

Før oppsigelse: Arbeidsgiver må kalle deg inn til drøftelsesmøte

Arbeidsgiver skal kalle deg inn til et drøftelsesmøte før de kan si deg opp. Hensikten med møtet er å få belyst hvorfor arbeidsgiver vurderer oppsigelse, og møtet skal derfor skje før beslutning om oppsigelse er tatt.

I møtet er det viktig at du får en begrunnelse for hvorfor de vurderer oppsigelse.

Dersom det kommer frem helt nye opplysninger i møtet, anbefaler vi at du ber om en pause eller at møtet fortsetter senere. Det er viktig at du får en reell sjanse til å forholde deg til begrunnelsen arbeidsgiver kommer med.

Vi anbefaler at du tar med en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet og at dere to møtes i forkant. Da kan dere gå gjennom det som er viktig for deg å få frem i saken. Dette kan for eksempel være påstander du er uenig i eller mener arbeidsgiver har vurdert feil.

Les mer om hva du bør gjøre hvis du får innkalling til drøftelsesmøte

Alternative løsninger

Det kan hende at arbeidsgiver er åpen for å finne alternative løsninger, sånn at oppsigelse ikke blir nødvendig. Det kan være endrede arbeidsoppgaver eller ansvarsområder, eller ytterligere opplæring og veiledning, som gjør at du kan fortsette i jobben. Dette er det lurt å få ned i en oppfølgingsplan. 

Det kan også være alternativ å lage en frivillig avtale om at dere avslutter arbeidsforholdet mot en sluttpakke. I så fall skriver dere en sluttavtale som beskriver betingelsene. 

Les mer om sluttavtaler

Krav til selve oppsigelsen 

En oppsigelse skal skje skriftlig.

Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om din rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og om retten til å fortsette i stillingen. Den skal ha med hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Det skal også stå hvem som er arbeidsgiver og dermed eventuelt kan saksøkes.

Oppsigelsesfrister

  • Det vanligste er en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Se hva som står i arbeidsavtalen din
  • Det gjelder egne regler for utvidelse av oppsigelsestid ved lang ansettelse og økt alder
  • I prøvetid er oppsigelsestiden kortere, 14 dager er vanlig

Uenig i oppsigelsen? Du kan kreve forhandlinger 

Dersom du mener at oppsigelsen er usaklig, kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiver om selve oppsigelsen.

Viktige frister hvis du vil kreve forhandlinger om oppsigelsen

Krav om forhandlinger må være mottatt av arbeidsgiver senest innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt.

Dersom dere ikke blir enige på forhandlingsmøtet, er fristen for eventuelt å reise søksmål mot arbeidsgiver åtte uker fra forhandlingene ble avsluttet. Hvis det ikke ble gjennomført  forhandlinger, gjelder samme frist fra oppsigelsen fant sted.

Du kan kreve å stå i stillingen til saken er avgjort ved rettskraftig dom, forutsatt at søksmål er reist

  • enten innen åtte uker fra forhandlingene ble avsluttet
  • eller fra oppsigelsen fant sted og innen oppsigelsesfristens utløp

Kreves du bare erstatning, er fristen for å reise søksmål seks måneder fra oppsigelsen fant sted.

Du har rett til å ha med deg en rådgiver på dette møtet. En advokat eller annen rådgiver fra NITOs sekretariat vil bistå deg i dette møtet hvis du ønsker det.

Ta kontakt med sekretariatet med en gang du mottar en oppsigelse hvis du ønsker bistand fra oss. Det er viktig at vi så tidlig som mulig kan diskutere saken og ta stilling til om det bør fremsettes krav om et forhandlingsmøte.

Du har krav på attest

Du har krav på attest fra arbeidsgiver, også om du sies opp. Attesten skal inneholde opplysninger om

  • navn
  • fødselsdato
  • hva arbeidet har bestått i
  • arbeidsforholdets varighet

Du vil kunne ha krav på en mer utførlig attest hvis dette er vanlig der du jobber.

Dette kan NITO hjelpe deg med hvis du sies opp

Din tillitsvalgt og advokatene i NITO kan hjelpe deg med en vurdering av om det foreligger saklig grunnlag. Da gjør vi en konkret vurdering av grunnene arbeidsgiver oppgir og om de har fulgt reglene for rett saksbehandling i din sak.

Det er alltid lurt å ta kontakt med tillitsvalgt først, også om saken går videre til NITO-advokatene. Tillitsvalgte kjenner forholdene på arbeidsplassen, og kan gi nyttig informasjon i saken. Tillitsvalgt kan også bli med deg i drøftelsesmøte i forkant av oppsigelsen. 

Som NITO-medlem kan du ha med en rådgiver fra NITOs sekretariatet på forhandlingsmøtet med arbeidsgiver hvis du mener at oppsigelsen ikke er saklig. 

NITO kan bidra med å prøve å finne alternative løsninger i saken, for eksempel en sluttpakke

Hvis det ikke har vært mulig å finne en løsning, kan det være et alternativ å ta saken til retten. Avgjørelsen av om saken egner seg til dette, tas av NITOs sekretariat. 

Det gis ikke juridisk bistand i saker som har oppstått før du har vært medlem i minst tre måneder. Det er derfor ikke mulig å melde seg inn i NITO for å få hjelp i en aktuell sak. Les mer i retningslinjer for juridisk bistand.