Redusert kontingent:

Studentmedlemskap

Studentmedlemmer i NITO betaler en kontingent på for tiden 350,- for hele studieperioden. Dette gjelder både bachelor- og mastergradstudier. 

Nyutdannede medlemmer 

Nyutdannede yrkesaktive som tidligere har vært studentmedlemmer, følger en opptrappingsplan på 25 %, 50 % og 75 % kontingent de tre første årene som yrkesaktive medlemmer. Full kontingent inntrer først det 4. året etter eksamen.

Nyutdannede yrkesaktive medlemmer som ikke har vært studentmedlemmer, betaler 75 % kontingent de to første årene etter eksamen. 

Partnerrabatt for gifte/samboende

NITO gir partnerrabatt på 25 prosent for gifte og samboende NITO-medlemmer. Begge må ha et yrkesaktivt medlemskap og bo på samme folkeregistrerte adresse.

Deltidsstilling

Yrkesaktive medlemmer med 50 % stilling eller mindre, betaler 50 % kontingent.

Medlemmer i stilling fra 51 % og til og med 75 % stilling betaler 75 % kontingent. Medlemmer i stilling over 75 % betaler full kontingent.

Fleksible alderspensjonister eller uførepensjonister som har redusert stilling, kan få redusert kontingent på lik linje med deltidsarbeidende.

Videreutdanningsmedlemskap koster 350,-

Dersom du på grunn av studier har redusert stilling, kan du få redusert medlemskontingent. Tar du videreutdanning ved siden av full jobb, vil det ikke gi redusert kontingent.

NITO tilbyr to typer videreutdanningsmedlemskap:

  1. Studentmedlemskap videreutdanning
    For studier innen ingeniør- og teknologifag. Koster 350 kroner for hele studieperioden.
  2. Etterutdanningsmedlemskap
    For alle typer studier som ikke kategoriseres som ingeniør- eller teknologifag. Koster 350 kroner per år.

For endring av ditt nåværende medlemskap til ett av våre videreutdanningsmedlemskap, kan du kontakte oss på epost@nito.no

Medlemskap ved utenlandsopphold 

Medlemmer som er bosatt utenlands og ikke mottar lønn i Norge, betaler 50 % kontingent.

Kontingentfritak:

Pensjonister og/eller uføre

Medlemmer over 62 år som ikke lenger er yrkesaktive og er registrert som pensjonistmedlem, betaler en kontingent på 10 %. Kontingenten er frivillig for pensjonistmedlemmer over 82 år.

Overgang til pensjonistmedlemskap må bekreftes av medlemmet.

Uføre under 62 år som ikke er yrkesaktive, betaler det samme som pensjonister. Medlemmet må bekrefte situasjonen i henhold til regelverk hos NAV. NITO kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov.

Førstegangstjeneste

Medlemmer kan få kontingentfritak under førstegangstjeneste med mindre de opprettholder full lønn under tjenesten.

Repetisjonsøvelser gir ikke kontingentfritak.

Foreldrepermisjon

Medlemmer som har ulønnet foreldrepermisjon, kan få kontingentfritak så lenge permisjonen varer. Det skal fremlegges attestasjon fra arbeidsgiver på at permisjonen er ulønnet.

Gjestemedlemmer fra nordiske land

Gjestemedlemmer i NITO som kommer fra nordiske land, har fri kontingent i NITO, men betaler kontingent til den organisasjonen de kommer fra i Norden.

Permitterte og/eller arbeidsledig

Medlemmer som er meldt arbeidsledige hos NAV eller permittert over 50 %, kan få kontingentfritak.

Medlemmer som er delvis arbeidsledige eller permittert, kan få redusert kontingent på lik linje med deltidsarbeidende.

Arbeidsledighet i henhold til regelverk hos NAV, må bekreftes av medlemmet. NITO kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov.

Arbeidsavklaring

Medlemmer som går på arbeidsavklaringspenger kan få kontingentfritak. Arbeidsavklaring i henhold til regelverk hos NAV, må bekreftes av medlemmet. NITO kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov.