Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil oppheve det norske kommunemonopolet på eiendomsoppmåling. Han åpner for at private aktører kan konkurrere om å gjøre jobben fordi han mener det vil gi store besparelser for samfunnet.

- Hvordan i all verden skal det kunne bli billigere og bedre oppmålingstjenester i distriktene hvis kommunens "likhetsprinsipp" skulle forsvinne? NITOs president, Trond Markussen (bildet), stiller seg svært undrende til signalene fra regjeringen. - Det vi risikerer er at innmålinger som grensejusteringer og tilleggsarealer blir så dyrt "på bygda" at grunneierne kommer til å inngå private avtaler som vil ligge til grunn for framtidige uenigheter.

- Og hva med kommunens service/opplysningsplikt om enkelte kommuner ikke lenger kan tilby oppmålingstjenester? Det er mange spørsmål som reiser seg og vi har vanskelig for å finne gode svar fra Sanner.

- Dette er politisk prinsipprytteri av verste sort, sier Markussen.

NITOs hovedtillitsvalgt for ca 6000 kommuneingeniører, Kjetil E. Lein er svært bekymret over det politiske prinsipprytteriet som bedrives av Jan Tore Sanner. 

Han støtter NITO-presidenten og minner om:

  • Et overveldende flertall av høringsinstansene sier nei, rett og slett fordi de ikke kjenner seg igjen i regjeringens beskrivelse.
  • Det er ikke faglig grunnlag for å hevde at ventetiden er så lang.
  • Ved privatisering vil kommunene få en stor ekstrautgift fordi de uansett må ha faglig kompetanse.
  • De største taperne ved privatisering er innbyggerne, de risikerer skyhøye regninger for en tjeneste de må ha.
  • Privatisering vil gjøre boligbygging mer utrygt. Ved at kommunen har ansvar for landmålere sikrer det at det finnes landmålere i hver kommune. Ved privatisering risikerer vi at enkelte kommuner ikke vil ha tilgang på landmålere fordi det ikke lønner seg for private å etablere et tilbud over hele landet.

Regjeringens utredning var klar i august 2016

Her foreslås det å oppheve kommunenes monopol på eiendomsoppmåling som et offentlig forvalteransvar, og åpne for at også private aktører kan tilby slike tjenester.

Det foreslås også at føring av eiendomsopplysninger i matrikkelen, Norges register over fast eiendom, flyttes fra kommuner til Statens kartverk, og at deler av plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelregelverket endres.

Vårt høringssvar påpeker at hele 86 prosent av medlemmene i NITO Geomatikk er mot privatisering av eiendomsoppmåling, av flere grunner.

Landmåler

Konsekvenser av privatisering

NITO frykter at kvaliteten på matrikkelen svekkes hvis oppmålingsforretningen tas ut av delesaksprosessen og overlates til private som ikke har ansvar for den senere matrikkelføringen.

I Norge er det ofte flere som eier en eiendomsgrense.

- Det er viktig at oppmålingsforretningen utføres av en habil offentlig myndighetsperson partene har tillit til, sier Steinar Langnes i fagutvalget NITO Geomatikk.

- Med flere aktører blir det også vanskeligere for kunden å plassere ansvaret. Og hvis en privat aktør går konkurs, hvem har da ansvar for landmålingen? spør han.

Å involvere flere aktører i en fradelingsprosess vil også føre til økt tidsbruk knyttet til anbud, mulig klage o.l. Tjenesten kan også blir dyrere og mer innviklet for kunden. I dag inkluderer gebyret på tjenesten alt arbeid, fra delevedtak til ferdig matrikkelføring, med unntak av tingslysning.

- Med den foreslåtte nye ordningen vil gebyret for matrikkelføring komme i tillegg til kundens utgifter til privat oppmåler. Det er fare for at det blir privat monopol i enkelte distrikter, slik at aktører kan kreve en urimelig høy pris på tjenesten. Dessuten kan det være at andre mindre distrikter kan være av liten interesse for private aktører, og dermed ikke får tilgang til landmåling overhodet mer, sier Langnes og påpeker at dagens ordning sikrer tilgang over hele landet.

NITO ber i høringssvaret om at ansvarsforhold, konsekvenser av evt. konkurser, kunders og naboers klagerettigheter samt konsekvenser av klager for matrikkelfører alle utredes nærmere.

Sentralisering av matrikkelføring i Statens kartverk

Regjeringen argumenterer i forslaget med at å overføre ansvar for matrikkelføring til Statens kartverk vil gjøre praksis mer ensartet, men Langnes mener dagens ordning med kommunal føring er så regelstyrt av dataprogrammet som benyttes at det ikke vil bli en særlig mer ensartet praksis.

I tillegg skal kommunene fortsette å føre den delen av matrikkelen som handler om bygg og adresser. Han fraråder å dele opp dette fagmiljøet av frykt for koordineringsproblemer.

- Samspillet mellom matrikkellov, plan- og bygningslov og eierseksjonslov er svært viktig og kvaliteten risikerer å bli forringet med de foreslåtte endringene.

Kompetansekrav til landmålere

Regjeringen ønsker også å innføre kompetanse- og autorisasjonskrav. NITO støtter dette punktet.

- Eiendomsoppmåling kan videreføres som kommunalt forvaltningsansvar med et skjerpet kompetansekrav til utøverne. NITO og hele bransjen har lenge etterspurt en slik avklaring, så lenge det ikke blir et argument for privatisering, avslutter Langnes. 

Høring: Organisering av eiendomsoppmåling

Fagmiljø: NITO Geomatikk

NITOs ulike politikkområder