Landmåler ute,Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF sikret 8. mars flertall i Kommunal- og forvaltningskomiteen for å la eiendomsoppmålertjenesten fortsatt betjenes av offentlig ansatte.

15. mars vedtok Stortinget å la eiendomsoppmålertjenesten fortsatt være en tjeneste som utføres av det offentlige.

- NITO er svært fornøyd med at flertallet i Stortinget har konkludert med at dagens ordning med kommunal eiendomsoppmåling fungerer bra og skal videreføres, sier Markussen.

Har blitt lyttet til

- Vi takker partiene for at de lytter til det store flertall av høringsinstansene, deriblant fagorganisasjonene. NITO har blitt tatt godt imot og vi har hele veien opplevd en positiv innstilling, understreker han.

- NITOs syn bærer også preg av en respekt og forståelse for eiendomsoppmålerne generelt, uansett sektor. I mange kommuner utfører private eiendomsoppmålertjenester, og det er et godt samarbeid. Dette kan nå videreføres, og vi gleder oss til å samarbeide om en matrikkel preget av best og mest mulig kvalitet, sier Rolf Martin Raknes, leder av NITO Geomatikk.

- Det har vært underlig å lese utspillene til tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner på dette området, sier Markussen. - NITOs eiendomsoppmålere kjenner seg ikke igjen i hans beskrivelse av kommunal eiendomsoppmåling.

- En fortsatt offentlig eiendomsoppmålertjeneste er med på å sikre et godt eiendomsoppmålertilbud for hele landet. Og vi er gjerne med på å forbedre tilbudet, sier Raknes.

- Vi er glad for at Stortinget ser det fornuftige i å få til enda bedre kvalitet istedenfor å rasere noe som fungerer bra.

- Ingeniørene og teknologene i NITO ser fram til å være med i dialogen videre, sier Raknes.

Privatisering av landmåling er korttenkt og uansvarlig

Tydelig og opplysende stemme fra NITO

- Stortingsflertallet takker alle som har bidratt til at denne saken får det utfallet den nå får. Særlig kommunene og fagforeningene, spesielt NITO, har vært tydelige stemmer og bidratt til å opplyse saken på en god måte, sier saksordfører Stein Erik Lauvås (Ap).

Gode argumenter for fortsatt offentlig eiendomsoppmålertjeneste

  • Et klart flertall av høringsinstansene, 80 prosent, var imot å oppheve kommunenes ansvar for den kommunale eiendomsoppmålingen.

  • NITO har i hele prosessen etterlyst faglig begrunnelse for regjeringens forslag om å privatisere tjenesten. NITO mener forslaget var basert på mangelfulle fakta og hypoteser som man enkelt har kunnet motbevise. Det finnes ikke store prisforskjeller landet rundt, snarere tvert imot sikrer gebyrbelagte tjenester en prisgaranti, som kommunene følger.

  • NITO har hele synliggjort uheldige konsekvenser ved forslaget, ikke minst i forhold til effektiv flyt i saksbehandling fra delesøknad til ferdig oppmålt enhet, rettssikkerhet for søker og naboer, klageordninger og et likeverdig tilbud i hele landet.

  • En oppheving av det kommunale ansvaret ville gjort måling av eiendomsgrenser til et anbudsbasert, momsbelagt oppdrag. Et oppdrag mellom den som skal ha målt en grense og det private firmaet, dette utenfor forvaltningslovens regler og uten en sikkerhet for at markedet er interessert i oppgaven om den framstår som arbeidskrevende eller ligger langt fra andre oppdrag. Med oppheving av den kommunale ordningen kunne en ha risikert at private aktører kun velger saker med økonomisk fortjeneste, som oppmålingsforretninger av nye tomter i felt. I dag har kommunene plikt til å ta alle saker og til pris kjent gjennom vedtatt gebyrregulativ.

  • NITO mener at Norge er heldig som har så mange dyktige kommunale eiendomsoppmålere, og at regjeringen heller burde snakke de opp enn ned.

Stortinget: Flertallets helhetlige lovforslag

Stortinget: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om matrikkelloven 

Seks krav: Slik får vi en enda bedre landmålingstjeneste

NITO Geomatikk

Se NITOs ulike politikkområder