Landmåler

- Landmåling bør forbli en offentlig oppgave. Privatisering vil føre til mange uklarheter rundt ansvarsforhold og større kostnader for innbyggerne og kommunene. Hensynet til nøytralitet og ivaretakelse av matrikkelen er viktig, det skjer best gjennom et kommunalt ansvar. Det sier Rolf Martin Raknes og Steinar Langnes fra NITO Geomatikk som taler landmålernes sak når de 18. januar deltar på høring i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite.

Det er kommunen som i dag håndterer hele prosessen i en oppmålingssak. Med regjeringens forslag vil det offentlige fortsatt behandle søknad om deling av eiendom og matrikkelføre resultatet, mens oppmålingen blir privatisert.

 

Uklart ansvar – nøytralitet er viktig

- Hverken kommunen, den private landmåleren eller kartverket har hele saksoversikten med denne oppstykkingen av ansvar. Kompliserte saker vil ta lenger tid, understreker Rolf Martin Raknes.

Det er minst to parter til en eiendomsgrense, og uenigheter kan oppstå. - Vår erfaring er at publikum oppfatter dagens kommunale landmåler som en nøytral aktør. Dette kommer spesielt til uttrykk i saker der det er tvist mellom eiere, sier Raknes.

Unngå dyrere landmålertjeneste, la landmåling være offentlig tjeneste

Mens kunden i dag må betale kommunen et gebyr for en eiendoms- og oppmålingssak, fra begynnelse til slutt, må det med endringene engasjeres en privat aktør for selve oppmålingen.

- Lovforslaget vil utløse merverdiavgift på tjenestene, noe som vil medføre en prisøkning på 25 prosent.

- Når det i tillegg betales for reisetid og at det legges opp til nye betalingstjenester, blir det flere aktører som vil kreve betaling. Tjenesten vil i sum bli dyrere for kommunens innbyggere, sier Langnes.

Tap av viktig kompetanse

- En privatisering av landmålertjenesten vil etter hvert føre til at den kommunale kompetansen forsvinner. Dette vil være alvorlig fordi landmålere også benyttes i blant annet byggesaker, arealplanlegging, utbygging av vei, vann og avløp og ikke minst i den pågående prosessen med kommunesammenslåing og digitalisering av offentlig sektor. Kommunene vil tappes for nødvendig kompetanse, sier Steinar Langnes.

Uklokt å privatisere landmålingstjenestene (Nationen)

Matrikkelen forringes

NITO Geomatikk mener forslaget også får konsekvenser for matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom som er viktig for mye kommunal saksbehandling og en del statlige virksomheter.

- NITO frykter at kvaliteten på matrikkelen blir svekket fordi viktig kompetanse forsvinner fordi i dag driver kommunene med kontinuerlig oppdatering av en svak og dårlig matrikkel, forklarer Raknes.

Han sier at det er blitt framhevet at Danmark har privatisert sin oppmålingsvirksomhet, men der er matrikkelen komplett og riktig, noe man fortsatt er langt fra i Norge.

Kompetanse- og autorisasjonskrav til eiendomsmåling

- I stedet for å rasere en god ordning, ønsker vi et kompetanseløft for landmålerordningen velkommen. Kompetanse- og autorisasjonskrav gitt under de rette forutsetninger kan være et godt tiltak for ytterligere heving av kvaliteten på eiendomsdanning i Norge, sier Raknes.

- Tiden er også moden for å formalisere det kompetanseløftet som er gjort i sammenheng med innføring av matrikkelloven, i det vesentlige i regi av kommunene. Dette kompetanseløftet er skjedd gjennom kommunenes bevisste satsing på kursing i tingsrett og matrikkellære, samt gjennom erfaringer gjort rundt praktisering av matrikkelloven, avslutter Raknes.

Se nett-tv/stream fra høringen i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite 18. januar 

Bli kjent med NITO Geomatikk