FrP, V, H, KrF og H foreslo at Regjeringen skal komme med en utredning om å oppheve det kommunale ansvaret for landmåling. Etter at NITO har engasjert seg har flertallet endret seg og forslaget til vedtak har derfor fått følgende nye ordlyd:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester.» (H, V, FrP, MDG)

Åsmund Aukrust (Ap) er saksordfører i komiteen. Han sier følgende etter at vedtaket er endret:

- I dag er det høy kvalitet på arbeidet som kommunens landmålere gjør. Dette er en tjeneste som har få klagesaker, det arbeides raskt. Vi frykter at en privatisering av tjenestene vil føre til økt byråkrati og lavere kvalitet. Vi er fornøyd med at forslaget fra de borgerlige partiene er moderert, og vi tror at når regjeringa nå skal gå gjennom ulike måter å organisere arbeidet på, så vil man lande på at dagens modell sikrer høyest kvalitet. Her har bidraget fra fagorganisasjonen NITO vært av stor betydning.

Seier for NITO

Dette er i praksis full seier for NITO. Vedtaket betyr at ordningen med landmåling vil bli gjennomgått uten et krav om at dagens ordning skal privatiseres. NITO er positive til en slik utredning. Det vil kunne avdekke fakta og utgjøre grunnlag for forbedring innenfor dagens kommunale organisering. Det er her viktig at konsekvenser for forbrukerne blir nøye vurdert.

Nei til privatisering

NITOs landmålere sier klart nei til å privatisere tjenesten. - Vi frykter at forbrukerne vil måtte ta regningen i form av høyere gebyrer enn nødvendig, lengre ventetider og mindre valgfrihet, sier NITOs president Trond Markussen.

- Dagens organisering med kommunalt ansvar sikrer tilgang til landmålertjenester i hele landet og for alle typer oppdrag, vi mener at man med «fritt landmålervalg» vil få et innsnevret tilbud.

Nøytraliteten utfordres

- Vi setter spørsmålstegn ved om en privat bestyrer bestilt og betalt av en part blir oppfattet like upartisk som en kommunal myndighetsutøver blir i dag, kommenterer Steinar Langnes fra fagutvalget NITO Geomatikk. - Det er alltid minst to parter til en grense og dagens kommunale landmåler er nøytral i forhold til partene og har stor tillit. Kunden får i dag mye hjelp og rettledning i kommunene, gebyrene dekker også denne typen arbeid. Kommunene har kompetanse gjennom sine samlede oppgaver på plan, bygg og matrikkel. Ved fritt landmålervalg vil rettledning fra kommunene bli begrenset.

- Ved privatisering av oppmålingsforretninger vil man se konkurranse mellom firmaene. Det kan bli viktig for oppmålingsfirmaene å beholde de store og viktige kundene. Det blir da fristende og kanskje til og med nødvendig og stå på den ene partens, betalerens, side under en oppmålingsforretning der man skal være nøytral. Selv om mange, kanskje de fleste, private landmålerne fortsatt vil holde seg nøytrale, så vil en part i en sak være skeptisk til en landmåler som er betalt av den andre parten, forklarer Langnes. Han er redd tilliten til en landmåler vil synke. - Oftere og oftere vil man da se at partene kommer med hver sin landmåler. Samfunnsøkonomisk vil dette bli svært dyrt.

Forslag om autorisasjonsordning

NITO stiller spørsmål ved om hva en sertifisering for landmåling betyr. - Vi har igrunn problemer med å forstå hvordan en autorisasjon skal kunne endre noe som helst. Om naboen rekvirerer en autorisert landmåler, vil helt sikkert den andre naboen rekvirere en annen autorisert landmåler, og da er vi like langt. I utgangspunktet kan en autorisasjonsordning være bra; Norge har fra før autoriserte sykepleiere, leger osv. Hvis det stilles strenge krav til autorisasjon, kan det bli få firmaer som oppnår dette, og vi står i fare for å få privat monopol. Et mulig alternativ vil kunne være å vurdere faglige krav til landmåler ute i marka, i tillegg til noen krav til leder, kommenterer Kjetil Lein leder i NITOs forhandlingsutvalg kommune.

Om det blir en autorisasjonsordning mener NITO at det ideelle da kan være krav til kompetanse innenfor dagens modell med kommunalt ansvar. De landmålerne som kommunen leier inn må da ha samme kompetanse.

NITO har sendt brev til saksordfører for landmåling med en rekke innspill om tjenesten.

Innstilling fra Stortingets energi- og miljøkomitè

Energi- og miljøkomiteens behandling

NITOs politikkområder