De fleste av oss er med i ulike prosjekter både på jobb og gjennom fritidsaktiviteter, noen ganger også som leder av prosjektet.

Torgeir Skyttermoen.jpgTorgeir Skyttermoen er fagansvarlig og foreleser for NITOs poenggivende studium i prosjektledelse på masternivå. Han har også skrevet flere fag- og lærebøker om prosjektledelse og kommer her med noen tips til hvordan du som prosjektleder kan bidra til prosjektsuksess. 

- Det er ikke mulig å lage en magisk formel som gjør at prosjekter lykkes, sier Skyttermoen. - Rammebetingelser, målsetning, kompleksitet, usikkerhet og mange interessenter krever tilpassede styrings- og ledelsesopplegg. Nøkkelen her er at prosjekt kun er et virkemiddel for å få verdiskaping.

Følgende seks tips være viktige suksessfaktorer for deg som prosjektleder: 

 1. Sett klare mål
  Skal prosjektet lykkes, må det være målrettet. Tydelige målsettinger må derfor ligge til grunn selv om dere må være forberedt på å endre delmål og annet underveis, bør formålet ligge fast. Sørg derfor for klare mål når prosjektet starter.

 2. Teamet ditt
  Du og dine medarbeidere i teamet må være kompetente, motiverte og tilgjenge­lige. Du må lede dem slik at hver enkelt forstår sin rolle og finner motivasjon og mulighet til å bidra på en god måte. Du må bidra til fellesskap om mål og et godt klima å yte i.

 3. Forankring i ledelsen
  Engasjement og støtte hos ledelsen om at prosjektet er ønskelig og viktig. Prosjektmodenhet i virksomheten bidrar til at prosjekter som settes i gang, har mer klargjorte mål og rammebetingelser og er bedre forankret, samt at de styres og følges opp bedre.

 4. Kommunikasjon
  Med mange interessenter og endring som sentral betingelse er kommunikasjon helt avgjørende. Den må være tydelig, tillitsskapende og tilpasset den man kommuniserer med.

 5. Håndtering av usikkerhet
  Alle prosjekter innebærer usikkerhet, men søk etter muligheter. Når dere identifiserer dem må det vurderes om det å forfølge mulighetene vil øke potensialet for verdiskaping eller gjøre prosjekt­gjennomføringen mer effektiv eller på andre måter bedre. Sett prosjektet inn i relasjoner, slik at dere best mulig kan fange den usikkerheten vi ikke vet om. Du må være proaktiv.

 6. Egnet prosjektstyring og gjennomføringsmåte 
  Anvend egnede prosjektstyringselementer og velg passende gjennomførings­måte. Da må du vurdere karaktertrekk ved prosjektet og dets omgivelser. Det gjelder særlig grad av usikkerhet og kompleksitet, men også størrelse, varighet og tempo er vesentlige parametere.

Det er altså ikke tilstrekkelig å ha god innsikt i det faglige som prosjektet skal gjennomføre og oppnå. Det kreves prosjektforståelse og innsikt i det å være prosjektleder. Gjennom NITO kan du i samarbeid med OsloMet tilegne deg formell og praksisnær kompetanse på masternivå gjennom to ulike studieemner «Prosjektledelse 1 – styring mot verdiskapende prosjekter» og «Prosjektledelse 2 - Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet».

Grunnleggende prosjektledelse: Styring mot verdiskapende prosjekter

Grunnleggende prosjektledelse består av tre samlinger over to hele dager.

1. samling: 13.-14. februar (fysisk)
2. samling: 13.-14. mars (digitalt)
3. samling: 17.-18. april (digitalt)

Deltakeravgift: NITO-medlemmer 27.490,- andre 33.490,-

 

Videregående prosjektledelse: Prosjektledelse, temaarbeid og smidighet

Videregående prosjektledelse består av tre samlinger over to hele dager.

Samling 1: 15.- 16. februar (Fysisk)
Samling 2: 15.- 16. mars (Digital)
Samling 3: 19.- 20. april (Fysisk)

Deltakeravgift: NITO-medlemmer 30490,- andre kr 36490,-