Ifølge NVE er det nå i Trøndelag og Nord-Norge stort sett normale snømengder, noen steder i Troms og Finnmark er det mer enn normalt. Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal hvor det nå er mer snø enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

- Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet ellers er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen til varsom.

Dette kan konsekvensene bli

Kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein (bildet), forklarer at med gunstige værforhold og jevn snøsmelting, trenger det ikke være noe dramatikk i dette.

-FOTO-JENS-HAUGEN-NT-02030.jpg

- Men får vi en kald vår og lite snøsmelting i fjellet, med påfølgende varme i tillegg mye nedbør, vil vi kunne få flomutfordringer utsatte steder. I beste fall fører det bare til litt fuktskader i bygninger, noe ødelagte dyrket mark, og kortere perioder med stengt infrastruktur som vei og bane, sier han.

Dersom en større vårflom kommer samtidig med store og langvarige nedbørsmengder, vil sannsynligheten for skadelig flom raskt øke.

- Med en slik flom kan vi få: alvorlige skader i bygninger, miljøskader og forurensinger, brudd i kritisk infrastruktur knyttet til transport, strømforsyning og elektronisk kommunikasjon. Dette kan igjen føre til tap for næringslivet og samfunnet ellers.

- I verste fall, kan en stor og uventet flom føre til tap av menneskeliv. Heldigvis er dette sjeldnere nå, på grunn av gode overvåkningsrutiner, forsikrer han.

Oppfordrer flomutsatte kommuner til å forberede seg

Tips til forebygging av naturskader

Flom:

 • Tenk over hvilken vei vannet naturlig vil renne. Sørg for at det er fall fra huset og et stykke ut, slik at vannet renner fra og ikke mot bygget.
 • Følg med når det er litt nedbør og mindre betydelig flom, hvor renner vannet? Må det ledes en annen vei? Fungerer dreneringen som den skal?
 • Rensk opp i rister og kummer jevnlig for å unngå at de tetter seg.
 • Sjekk at stikkrenner er åpne, er de for små må de byttes ut.
 • Dersom en nær elv trenger sikring, kontakt kommunen/NVE og meld fra om behovet.
 • Har du kjeller hvor vann tidligere har kommet inn er det sannsynlig at det skjer igjen. Tenk på hva som settes der og lagre ting over gulvnivå.
 • Installer grunnvannspumpe og sjekk grunnvannspumpen jevnlig. Sørg for at filtre er fri for rusk og rask.
 • Ikke alle kjellere er laget for boligformål, så ta en grundig vurdering av skadepotensialet før en grovkjeller gjøres om til boligdel.

Skred:

 • Eiere av eiendom er ansvarlig for sikringen av denne. På samme måte har kommunen et ansvar for sikring av sine områder, og i noen tilfeller blir sikringen og forebyggingen et samarbeid mellom grunneier og kommunen. Ta tak i sikringsproblematikk så snart den er aktuell. Huset kan forsikres og bygges opp igjen, men det er faren for liv vi er mest bekymret for.
 • Ha et bevisst forhold til eiendommen og de farer som er der. Ta en sjekk for løse steiner og masser i bevegelse. Kritiske tidspunkt er ved mye nedbør, mye snø og ved overgang fra varmt til kaldt (frost/is) og omvendt.
 • Sjekk også mur/støttemur som holder masser på plass.

Forebygging av skader er ikke omfattet av forsikring, men det er likevel viktig at vi tenker forebygging i hverdagen. Det er bare da man kan unngå å gå igjennom den påkjenningen det er å få en skade, selv om forsikringen dekker skaden.

Storm:

 • Sikre løse gjenstander.
 • Sørg for god forankring på boder og mindre bygg.
 • Ta ned trampolinen og ta båten opp av vannet før stormsesongen.
 • Ta en sjekk om trær nær bygninger kanskje bør felles.
 • Rensk opp i takrenner før nedbør.
 • Tenk vind når levegger, overbygg og gjerder bygges.
 • Sørg for nødvendig vedlikehold, som for eksempel at råteskadede bygningsdeler skiftes ut og rustne spikre erstattes.

Hva skal jeg gjøre når flommen rammer meg?

Om du rammes av flom er det viktig at du bidrar for å berge liv og gjøre skadene som måtte komme så små som mulig. Sørg for at du og dine nærmeste kommer i sikkerhet og selv ikke blir utsatt for skade.

Har du mulighet, følg disse tipsene fra Tryg:

 • Ta bilder når skaden skjer og etterpå. For å dokumentere skade må det være detaljbilder og oversiktsbilder slik at man ser hvor detaljen hører til og hvor vann er i forhold til bygning eller innbo.
 • Vurder selvsagt å varsle nødetatene. Meld fra om skade så snart som mulig. Få hjelp fra fagfolk. 
 • Forsøk å få vann raskt vekk fra skadeområdet, ta løse gjenstander ut av vannet, hev opp møbler til over vannets nivå om mulig. Sett på avfukter, hvis du har dette, når vannet er fjernet.
 • Sikre bygningskonstruksjoner som står i fare for å kollapse hvis dette er forsvarlig med tanke på sikkerhet.
 • Har du forsikringer hos NITOs forsikringspartner Tryg, meldes skade på www.tryg.no. For å unngå ventetid og for å iverksette automatisk håndtering av skade, bør dette skje raskt. 

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.