Trond ser ut over hav listefoto.jpg

Se NITOs klimaveileder fra 2022

NITOs landsmøte har vedtatt en veileder som skal bidra til at organisasjonen reduserer sine klimaavtrykk. Dette er en oppfølging av politikken som ble vedtatt på NITOs kongress i 2018, der NITO forpliktet seg til å jobbe for FNs bærekraftsmål.

- NITO er opptatt av å ha en ansvarlig klimapolitikk også internt i organisasjonen. Hovedstyret nedsatte et eget klimautvalg som har sett på mulige tiltak organisasjonen kan gjennomføre, og disse forslagene har nå blitt behandlet på landsmøtet, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO. 

NITO kan bidra

NITO har i mange år arbeidet med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Ingeniører og teknologers erfaringer og kompetanse er avgjørende for omstilling av samfunnet og grønn nærings- og teknologiutvikling.

- De siste årene har NITO blitt en sterk stemme også innen sirkulær økonomi. Jeg er glad for at vi nå tar tak i egen virksomhet og gjør tiltak som kan bidra til lavere utslipp, sier Markussen.

Landsmøtet følger opp vedtaket fra 2018 gjennom en veileder for lokale avdelinger, regionale kontor og sentralt slik at de får mulighet til å arbeide med de mest treffsikre tiltakene. Det handler om både bevisstgjøring om egne utslipp og kunnskap om hva som fungerer.

NITOs klimaveileder

Eget klimaregnskap

Tiltakene består av alt fra mål om flere digitale møter, mer bruk av knutepunkter, flere alternative reisemåter, strengere krav til NITOs reklameprodukter, eget klimaregnskap. Tiltak som vil bidra til å redusere utslipp.

2021 blir et prøveår, der organisasjonen høster erfaringer og videreutvikler tiltakene.

- NITOs største styrke er dyktige tillitsvalgte og tilstedeværelse over hele landet. Uansett hvilken sektor du jobber i, petroleum, kommune, stat, sykehus, eller andre, så spiller NITOs medlemmer en sentral rolle i omleggingen til et lavutslippssamfunn, sier Markussen.

NITO har nådd flere milepæler

  • Forhandlinger i stat førte til enighet om å innlemme bærekraft som en del av forhandlingsgrunnlaget, som tidligere nevnt.
  • Støtte fra flere aktører for sirkulær startpakke for kommunene.
  • Enighet i Stortinget om unntak fra petroleumsskatten med søkelys på omstilling og fornybar.
  • Forslag til sirkulær økonomisk handlingsplan sammen med Abelia og Circular Norway.
  • Samarbeid med Vitensentrene og Jenter og teknologi om bærekraft.
  • Samarbeid med NITO studentene om sirkularitet og bærekraft i utdanningen.