lost my job web GettyImages.jpg

Hele verden er rammet av Covid-19-pandemien. Smitten øker verden rundt. Blant arbeidstakere er helsepersonell spesielt utsatt, men mange andre arbeidstakere er også hardt rammet.

Nedstenging av arbeidsplasser har ført til at mange mister inntektsgrunnlaget, mange jobber fra dårlig tilrettelagte hjemmekontor eller må møte på arbeidsplasser som ikke har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre arbeidstakernes liv og helse.

Under Covid-19-pandemien har vi fått demonstrert hvor viktig solidaritet er på nasjonalt nivå. Norske verdier og viljen til «å ta en for laget» ble tydelige da Norge måtte stenge ned i mars. Selv om mange norske arbeidstakere har blitt arbeidsledige eller permitterte som følge av nedstengingen, har tiltak i regi av norske politikere bidratt til å redusere konsekvensene av pandemien.

Pandemien har vist hvor viktig og godt instrument trepartssamarbeidet er for å håndtere kriser.

Det har vært og er travle tider for fagforeningene med behov for å stå på barrikadene for egne medlemmer. Dette gjelder også for NITO som har bidratt med mange forslag til tiltak for å gjøre situasjonen bedre for norske arbeidstakere og arbeidsplasser. Allikevel må vi erkjenne at fagforeninger og arbeidstakere i en del andre europeiske land og andre verdensdeler har utfordringer i en helt annen skala enn oss.

Ikke alle land har et slikt samarbeid: Europeiske fagforeningsføderasjoner hvor NITO er medlem har blant annet fremmet et grunnleggende krav til EU om å følge arbeidstakernes rett til informasjon og drøftinger om planlagte endringer i virksomhetene.

Konsekvensene av Covid-19 er så store for arbeidslivet at arbeidstakerne må involveres tidligst mulig i alle prosesser. En effektiv dialog mellom partene er derfor viktigere enn noen gang for å finne de gode løsningene.

Dette gjelder også arbeidstakere i multinasjonale selskap som må samarbeide på tvers av landegrensene for å unngå at ulike lokasjoner blir spilt ut mot hverandre som følge av krisesituasjonen.

De europeiske og globale fagforeningsføderasjonenes hovedkrav er at arbeidstakeres liv og helse fortsatt må settes i sentrum. Ingen skal bli tvunget til å stille på jobb hvis arbeidsgiverne ikke kan garantere for deres sikkerhet på arbeidsplassen. Samtidig må alle sikres noe å leve av og at man har en arbeidsplass å komme tilbake til når vi kan legge denne pandemien bak oss.

Landsmøtet mener at å støtte arbeidet til Verdens helseorganisasjon er en viktig del av solidariteten. Å gjøre vaksiner tilgjengelig for alle land, og alle mennesker uavhengig av sosiale forhold, er et eksempel på internasjonal solidaritet. Vi blir ikke trygge før alle er trygge.

Norge vil i perioden 2021-2025 bidra med over ti milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi.

NITOs landsmøte oppfordrer til at:

 • den norske regjeringen fortsetter sin støtte til den globale vaksinealliansen Gavi.

 • internasjonale fagforeningsføderasjoner påvirker nasjonale myndigheter til å få arbeidsgivere til å samarbeide med fagforeningene. Dialog mellom partene er et viktig verktøy for å redusere negative konsekvenser av Covid-19-pandemien både for arbeidstakere og arbeidsplasser.

 • den norske regjeringen bidrar gjennom sine bilaterale kontakter til å fremme trepartssamarbeid og at arbeidstakeres velferd og helse settes i sentrum under pandemisituasjonen.

 • europeiske samarbeidsutvalg (EWCer) samarbeider på tvers av landegrensene for å begrense negative konsekvenser av pandemien for både ansatte i det enkelte land og for selskapenes totale virksomhet.

Dette innebærer å sette søkelyset på at:

 • ingen arbeidstakere skal bli tvunget til å møte på en arbeidsplass, eller reise på arbeidsoppdrag hvor de ikke er trygge for egne liv eller helse.

 • arbeidstakere som har mistet arbeidet som følge av Covid-19 skal sikres den støtte som er nødvendig for å opprettholde liv og helse for seg og familie de forsørger

 • arbeidstakere skal ha rett til å beholde lønnen når de må være hjemme på grunn av karantenebestemmelser eller for å stelle syke pårørende.

 • arbeidslivsreformer eller andre mer permanente endringer skal ikke framskyndes under påskudd av pandemien uten forutgående forsvarlig dialog og partssamarbeid.

 • nasjonale tiltakspakker skal sørge for at flest mulig arbeidsplasser opprettholdes gjennom og etter pandemien.

 • arbeidsledige og permitterte skal sikres relevant kompetanseheving og omskolering.

 • virksomheter som foretar kompetansekartlegging og identifiserer virksomhetens kompetansebehov, skal i tillegg gis økonomisk støtte til å dekke kompetanseutvikling i tilknytning til virksomhetenes omstillingsbehov.

 • nasjonale tiltakspakker rettet mot næringslivet skal stille krav til at virksomheten og alle ledd i virksomhetens eierstruktur ikke er registrert i skatteparadis.