Fagstyre for 2023-2025

Kaja Marienborg
Leder
Mobil: 988 17 516 
E-post:

Kjetil Jenset
Nestleder
Telefon: 62 53 75 09
Mobil: 943 11 641
E-post:
Følg Kjetil på Twitter @KjetilJenset

Hilde Hegseth
Styremedlem
Mobil: 419 06 224
E-post:

Samehia Kausar
Styremedlem
Mobil: 936 56 817
E-post:

Karen Raaen Roland
Styremedlem
Mobil: 936 31 105  
E-post:

Thea Frøyen
Styremedlem
Mobil: 456 70 741
E-post:

Sekretær: Seniorrådgiver Liv Kjersti Paulsen
Telefon 22 05 35 00
Mobil 959 31 258
E-post:

Instituttleder for Bioingeniørfaglig institutt: Heidi Andersen
Telefon 22 05 35 30
Mobil: 957 88 730
E-post:  

Informasjon til deg som vil stille til valg i BFIs fagstyre

Bioingeniørfaglig institutt trenger engasjerte og arbeidsvillige bioingeniører som deg. Her er litt informasjon du trenger hvis du vurderer å stille til valg.

Fagstyret skal

 • Holde seg oppdatert om viktige saker knyttet til fag og etikk, helse- og utdanningspolitikk og internasjonalt arbeid. Mye informasjon får du fra sekretariatet som sender ut aktuelle dokumenter til hvert fagstyremøte, f. eks. kopi av referater fra utvalg, råd og komiteer. Det forventes også at man på eget initiativ følger med i media og på egen arbeidsplass
 • Treffe vedtak knyttet til driften og satsingsområdene til Bioingeniørfaglig institutt
 • Gi innspill til høringer, statsbudsjett og andre politiske prosesser
 • På eget initiativ fremme saker for fagstyret.
 • Skrive to «Fagstyret mener» i tidsskriftet Bioingeniøren hvert år
 • Fronte saker i media for fagstyret etter avtale med fagstyrets leder og sekretariatet
 • Fagstyrets leder deltar i internasjonalt arbeid på vegne av BFI. Andre medlemmer deltar etter avtale

Informasjon om valgordningen

BFI ledes av et fagstyre bestående av leder, nestleder og fire medlemmer, valgt for tre år av gangen ved postavstemning/uravstemning. Uravstemning kan gjennomføres elektronisk.

Det gjennomføres separate valg på leder, nestleder og fire styremedlemmer. Det velges to suppleanter som trer inn i fagstyret ved varig forfall av fagstyremedlemmer i valgperioden.

Alle medlemmer av instituttet kan fremme forslag på kandidater til fagstyret. For å bli nominert til valg må forslag på samme kandidat komme fra minst to av instituttets medlemmer.

Skriftlig forslag på kandidater må sendes Bioingeniørfaglig institutt senest fire måneder før valg. Alle nominerte kandidater presenteres i bladet Bioingeniøren.

Medlemmer av fagstyret kan ikke samtidig være medlem av et rådgivende utvalg eller yrkesetisk råd.

Antall møter

Fagstyret har minimum seks møter i året. Noen av møtene varer i to dager. Det hender også at ett eller flere av møtene holdes elektronisk (per e-post /videooverføring).

Fri fra arbeidsgiver

BFI forventer at du får fri fra arbeidsgiver for å delta på møtene i fagstyret. Det er viktig at både du og arbeidsgiver har et realistisk bilde av hvor mange dager du blir borte fra jobben i forbindelse med vervet. Du bør derfor avklare fravær og om du får fri med lønn med arbeidsgiver. Hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 26 regulerer dette.

Møtested

De fleste møtene holdes i NITOs møtesenter i Støperigata 1, Oslo.

Styrehonorar

Fagstyret mottar et styrehonorar som tilsvarer 0,01 G per møtedag. Fagstyrets leder frikjøpes opptil 20 prosent etter søknad.

Reise og oppholdskostnader ved møter

Bioingeniørfaglig institutt dekker reise og opphold når du deltar på møter.

Kostnader til kurs og konferanser

Bioingeniørfaglig institutt dekker etter avtale reisekostnader og deltakeravgift for kurs og konferanser som er relevant for vervet. 

Fagstyrets ansvar og arbeidsoppgaver

Vi anbefaler deg å lese fagstyrets ansvar og oppgaver i Bioingeniørfaglig institutts vedtekter og retningslinjer.

Observatører

Fagstyret oppnevner en fast observatør blant fagstyrets medlemmer til hver av de følgende råd, utvalg og komiteer:

 • Observatør i BFIs yrkesetisk råd:
  Yrkesetisk råd kan ha opptil fire møter i året i Oslo.
 • Observatør i BFIs spesialistkomité:
  Spesialistkomiteen har to møter i året i Oslo og behandler søknader om spesialistgodkjenning for bioingeniører.
 • Observatør i NITO studentene:
  Observatøren fra fagstyret deltar på NITO studentenes landsmøte.
 • BFIs studiefond:
  Studiefondet skal forvaltes av et styre bestående av tre medlemmer. Fagstyrets leder er leder av studiefondets styre. I tillegg utpekes to medlemmer av og blant fagstyrets medlemmer. Studiefondets styre forvalter og bevilger stipendmidler til BFIs medlemmer etter søknad. Studiefondet har tre korte møter i året. Møtene legges ofte samtidig med fagstyremøtene, men også som telefonmøter.
 • Tidsskriftet Bioingeniørens redaksjonskomité:
  Lederen for fagstyret er medlem av tidsskriftet Bioingeniørens redaksjonskomite. Redaksjonskomiteen velges for tre år av gangen og møtes fire ganger per år i Oslo.