Mandat for NITO BFI medisinsk biokjemi

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI Biokjemi 2024

Lene Mikkelsen Stavanger universitetssykehus
Anita Thornquist  Vestre Viken Bærum sykehus
Marita Paulsen Fürst Medisinsk Laboratorium 
medisinsk biokjemi

Ruth-Anne Larsen  St. Olavs hospital 
avdeling for klinisk farmakologi

Monica Orlin Universitetssykehuset Nord-Norge
Nina Beathe Solnørdal Helse Møre og Romsdal
Siri Beisland Mortensen Akershus universitetssykehus
tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Therese Worren Larsen  Sykehuset Østfold
senter for laboratoriemedisin
Vibeke Furuly
Utvalgets sekretær 
NITO Bioingeniørfaglig institutt