Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI mikrobiologi som er et tilbud til alle som er interessert i dette faget.

Bli medlem i fagnettverket NITO BFI mikrobiologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI mikrobiologi med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI mikrobiologi

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner og arrangørene av «Høstkonferansen».
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI mikrobiologi 2024

Ragnhild Vassbø Eid
Utvalgets leder
Fürst Medisinske Laboratorium
Anja Hannisdal Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Lene Henriksen Holm Haukeland universitetssjukehus  
Janne Fossum Malmring St. Olavs hospital
Marie Elisabeth Vad Oslo universitetssykehus HF
Ellen Haldis Josefsen Universitetssykehuset Nord-Norge
Mette Lundstrøm Dahl Utvalgets sekretær NITO Bioingeniørfaglig institutt