Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI forskning som er et tilbud til alle som er opptatt av dette faget.

Bli med i fagnettverket NITO BFI forskning

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI forskning med aktuelt forskningsstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI Forskning 

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående forskningsrelatert aktivitet.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Holde seg orientert om utviklingen innen forskningsrelaterte prosesser, nasjonalt og internasjonalt.
  5. Stimulere bioingeniører til å forske, formidle og bidra til økt fokus på kvalitet i forskning.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende forskning.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for bioingeniører som arbeider innen forskning.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i 2020.

Medlemmer i NITO BFI forskning 2023

Anne Vegard Stavelin Utvalgets leder Noklus
Hege Marie Hanssen Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad
Kristin Godang Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Ragnhild E. N. Røsbjørgen  NTNU Trondheim
Gro Gundersen Akershus universitetssykehus  
Marit Sverresdotter Sylte Haukeland universitetssjukehus
Synnøve Austad Yksnøy Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus
Maiken Kojen Kleveland Vestre Viken HF, Bærum sykehus
Mette Lundstrøm Dahl utvalgets
sekretær
NITO
Bioingeniørfaglig institutt