Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI preanalyse og PNA som er et tilbud til alle som er interessert i dette faget.

Bli med i fagnettverket NITO BFI preanalyse og PNA

Som medlem får du: 

 • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI preanalyse og PNA med aktuelt fagstoff
 • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
 • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI preanalyse og PNA

 1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.
 2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
 3. Holde kontakten med og samarbeide med Noklus, blant annet for å være orientert om forhold som berører preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.
 4. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
 5. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av analyser og rutiner innenfor preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
 6. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
 7. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.
 8. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.
 9. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument om Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og andre oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI preanalyse og PNA 2024

Mia Helen Hansen Hjelle Utvalgets leder Haukeland universitetssjukehus
Sunniva Eikevåg Stavanger universitetssjukehus
Silje B. Brobakken Sykehuset Innlandet Gjøvik
Louise Myrland-Lysholm Sørlandet sykehus Arendal  
Ann-Christin Amundsen Finnmarksykehuset
Randi Rekkebo Noklus Helse Nord-Trøndelag
Anne Grefsrud Fürst Medisinsk laboratorium
Mari Myren Skårvold St. Olavs hospital
Christina Vangen Bråthen First Seafood
Liv Kjersti Paulsen utvalgets sekretær NITO Bioingeniørfaglig institutt