NITO besluttet på kongressen 2018 at vi skal jobbe for å bidra til klima- og miljøtiltak lokalt og nasjonalt nivå. NITO skal være en pådriver for at andre gjennomfører tiltak for å minimere klima- og miljøavtrykket sitt, og derfor bør også vi gå foran som et godt eksempel.   

Det er på bakgrunn av dette satt ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge NITOs klimaavtrykk gjennom en konkret vurdering av de miljø- og klimamessige konsekvensene av NITOs drift og aktiviteter forårsaker. De skal også utvikle verktøy for at NITO skal kunne måle og redusere dette i praksis. 

Målsettingen er reduksjon av klimaavtrykk

Gruppen skal samtidig vurdere mulige reduksjoner av klimaavtrykket. Dette skal sees i lys av mulige dilemmaer som tillitsvalgte og ansatte vil stå overfor i en virksomhet som NITOs med både internasjonalt og nasjonalt fagorganisasjonssamarbeid og kursvirksomhet, i tillegg til eventuelle merkostnader og gevinster.   

Utvalget er oppnevnt av hovedstyret og består av tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet.

Hvordan oppfylle FNs bærekraftsmål i praksis?

Bilde av hele klimagjengen.jpg

Fra høyre Arne Nymoen, Stig Frode Pedersen, Mette Bjørkøyli, Kaie Peterson, Martine Skaugerum. Kristin Obrestad, Helga Toft, Anne Cathrine Berger og Silje Skyttern.