Ingar-Dråganes-lønnsoverheng-justert-farger-Foto-Bjarne-Krogstad-2019.jpg

Overheng er virkningen årets lønnstillegg gir inn i neste år

I forhandlinger mellom de sentrale partene i lønnsoppgjørene (NHO/LO, Spekter/SAN osv.) er det et poeng å sammenligne lønnsveksten mellom de forskjellige områdene hvert år.

For å si noe om verdien av lønnstillegg innenfor et kalenderår benyttes betegnelsen årslønnsvirkning for den økonomiske merverdien som tillegget gir fram til årsskiftet.

Overheng er merverdien som tillegget gir etter årsskiftet - neste år. Når et år er gått, gir ikke lønnstillegget lenger noen merverdi.

  • Overheng eller lønnsoverheng beregnes matematisk som nivåforskjellen mellom gjennomsnittslønnen ved utgangen av året, målt mot gjennomsnittet for året.
  • Overheng beskriver altså hvor mye lønnen på slutten av året ligger over eller under gjennomsnittet for året.
  • Overheng er ikke noe du får utbetalt, men et tall som sier noe om hvordan lønnsutviklingen påvirker budsjettet for det nye året.

overheng.jpg

Overhenget beregnes ofte i prosent. Prosent er som kjent en andel av noe, og dette noe – beregningsgrunnlaget – er forskjellig når vi regner lønnsvekst i sentrale og lokale forhandlinger. Dette er en kilde til mange misforståelser for de lokale forhandlingene.

Et overheng er altså en «restverdi» av et lønnstillegg, på den andre siden av årsskifte. Noen har fått dette lønnstillegget som et lønnstillegg i år. Det er de samme menneskene som har med seg verdien av tilleggene neste år. Men i neste års forhandlinger blir verdien av mange tillegg ofte slått sammen til et stort overheng, som trekkes fra lønnsoppgjøret for alle. Det at ikke alle har noen verdi av et overheng fra i fjor er også en kilde til mange misforståelser for de lokale forhandlingene. Når vi har et overheng i år, hvem var det som fikk de tilhørende tilleggene i fjor?

I lokale forhandlinger er det heller ikke samme poeng å sammenligne oppgjøret i virksomheten med alle andre. Les mer om forskjellen mellom de sentrale og de lokale forhandlingene, og få flere tips her:
Frontfaget og forholdet til lokale forhandlinger (kun for tillitsvalgte - krever innlogging).

Hva skyldes overhenget?

Overheng kan skyldes mange ulike ting. De viktigste grunnene er:

  • Lønnsregulering skjer ikke 1. januar hvert år, men 1. mai, 1. juni eller senere på året. Jo senere på året lønnsreguleringen skjer, jo høyere blir lønnen på slutten av året sammenliknet med årsgjennomsnittet. Dermed blir også lønnsoverhenget høyere.
  • Økt eller redusert bemanning påvirker lønnskostnadene, dersom man ser på totale utgifter til lønn.
  • Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, lokale forhandlinger, økt bruk av skiftarbeid eller at flere går over i bransjer med høyere lønnsnivå.

Hvorfor beregnes overheng?

Overheng beregnes som regel av den gjennomsnittlige månedslønnen basert på alle ansatte i en bedrift eller en sektor.

Overheng i en bedrift

For en bedrift er overheng en merkostnad på lønnsbudsjettet for det neste regnskapsåret. Overheng er derfor en relevant og viktig størrelse for arbeidsgiver. Lønnsoverhenget gir oversikt over den økonomiske belastningen som lønningene utgjør totalt.

Forutsetningen er imidlertid at det er like mange ansatte som tidligere. Dersom virksomheten nedbemanner, kan de totale lønnskostnadene gå ned selv om gjennomsnittslønna går opp.

Slik regner du lønnsoverheng for en bedrift med én ansatt

For enkelhets skyld regner vi ut lønnsoverheng for bedriften "Hi Tech - Start up" som har én lønnet ansatt, Nina Ingeniør, som får lønnsøkning på 1000 kr i måneden fra 1. april.

Periode

Lønn per måned

Lønn totalt

januar - mars

50.000,-

150.000,-

april - desember

51.000,-

459.000,-

Årslønn

 

609.000,-

For å beregne overheng ganger man de ansattes desemberlønn med tolv måneder: 51.000 x 12 = 612.000 Forskjellen mellom samlet årslønn og lønn i slutten av året blir da: 612.000 – 609.000 = 3000. Altså 3000,- i lønnsoverheng. Forskjellen eller differansen er ofte et positivt tall.

Lønnsoverhenget i prosent:

Du vil ofte ikke få presentert overhenget i absolutte tall, men som en prosentvis økning av fjorårets lønnskostnader. Slik blir "Hi Tech - Start up" lønnsoverheng i prosent:

3000 (differensen) / 609.000 (samlet årslønn foregående år) x 100 ≈ 0,5 %
0,5 % er altså lønnsoverheng i prosent.

Dersom "Hi Tech - Start up" hadde valgt å skru opp lønnen med 1000 kr fra 1. januar i stedet for 1. april, og det ikke var andre lønnsendringer i løpet av året, ville lønnsoverhenget være lik null. Nina Ingeniør ville fått en høyere årslønn. 

Overheng regnes oftest basert på den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte i en bedrift eller en sektor, og ikke bare én. I dette regnestykket inkluderes flere faktorer som påvirker økte lønnskostnader enn avtalte lønnstillegg. Overhenget beregnes statistisk av TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) hvert år for alle forhandlingsområder.

Overheng I sentrale Forhandlinger

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, (regjeringen.no) regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og Samfunnsbedriftene Energi.

Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året. NITO anbefaler ikke å bruke lønnsoverheng i lokale forhandlinger eller privat sektor.

Dato for lønnsforhøyelse påvirker overhenget

Det er lurt å være bevisst på hva lønnsoverheng sier noe om og ikke sier noe om. Høyt overheng sier bare noe om forskjellen mellom lønnsnivået gjennom hele året og lønnen på slutten av det samme året.

Overheng er nyttig som en del av et regnestykke for å få et anslag for lønnskostnader inn i neste års budsjett. Det forteller ikke noe om lønnen er der den burde være for enkelte personer eller grupper. Dersom du får en lønnsøkning fra 1. januar vil det ikke være lønnsoverheng, får du samme lønnsøkning fra 1. juli vil det være lønnsoverheng. I siste tilfelle vil du som ansatt komme dårligere ut, og arbeidsgiver vil ha lavere lønnskostnader. 

Dersom arbeidsgiver har ansatt mange nye høytlønnede, eller gitt individuelle tillegg til enkelte, kan dette også føre til overheng som ikke kommer flertallet av de som omfattes av det lokale oppgjøret til gode.

Dette er en viktig grunn for at NITO ikke forhandler etter kalenderårsmodellen, men forhandler fra dato til dato, og uten å inkludere overheng i lokale forhandlinger.

Dato for lønnsforhøyelse påvirker overheng - regneeksempel

I disse regneeksemplene ser vi på hvordan lønnsoverheng og årslønn blir påvirket av lønnsøkning som resultat av forhandling. Vi ser ikke på andre faktorer som påvirker lønnsoverhenget i dette eksempelet.

Lønnsøkning på 1,5 % blir gitt 1. januar

50.000 × 1,015 × 12 = 609.000

Lønnsnivået på slutten av året er det samme som gjennomsnittslønnen på begynnelsen av året. Dermed er det ikke noe lønnsoverheng.

Lønnsøkning på 3 % blir gitt per 1. juli

(50.000×6) + (50.000×1,03×6) = 609.000

Årslønnen i løpet av året er det samme, men det blir et lønnoverheng i det siste eksempelet.

(50.000×1,03×12) - 609.000 = 9000

Forskjellen mellom lønnsnivået på slutten av året og utbetalt lønn det året er 9000 kr.

9000 / 609.000 × 100 ≈ 1,5

I prosent blir lønnsoverhenget 1,5 %.

Lønnsøkning på 3 % per 1. januar

Dersom de ansatte fikk en lønnsforhøyelse på 3 % ville de fått den høyeste årslønnen gjennom året:

50.000 × 1,03 × 12 = 618.000

Med lønnsøkning på 3 % er årslønnen 9000 kr høyere enn da lønnsforhøyelsen ble gitt 1. juli. Men det er ingen forskjell mellom lønnen på slutten og på begynnelsen av året. Dermed blir lønnsoverhenget lik null.

Derfor er overheng ikke egnet for lokale forhandlinger

Overheng kan beregnes på nasjonalt nivå, for hvert avtaleområde, for en definert bransje, for en yrkesgruppe eller for en bestemt virksomhet. Overheng som er beregnet for en svært stor gruppe av lønnstakere sier lite om variasjoner innenfor gruppen og er derfor lite nyttig i lokale lønnsforhandlinger.

I sentrale forhandlinger vil man ofte bli enige om en økonomisk ramme for lønnsøkning det neste året. For å finne prosentandelen som kan fordeles til lønnsøkning, blir overheng og lønnsglidning trukket ifra den totale økonomiske rammen. Med en slik fastsatt prosentandel er det lett at man skaper en forventning om samme resultat for alle lønnstakere.

Forskjeller mellom ulike bedrifters økonomi, samt individuelle forskjeller i kompetanse og stillingens innhold, kan forsvare ulikt resultat for ulike lønnstakere. Derfor forhandler NITO lønn lokalt, med åpning for individuelle forskjeller i lønnsresultatet. 

NITO forhandler fra dato til dato - uten overheng

I lokale lønnsforhandlinger i privat sektor er det ikke vanlig at NITOs grupper bruker kalenderårsmodellen. I forhandlingene blir partene enige om det enkle forhold at lønningene skal justeres med en viss prosent (altså den disponible rammen), alternativt kronebeløp (timetillegg eller månedslønn) fra og med en avtalt dato - såkalt datolønnsvekst. Det er derfor lite nyttig å bruke lønnsoverheng, slik regneeksemplene viser.

NITO har lykkes med å løfte gruppen vi representerer som helhet med vår forhandlingsstrategi. I tillegg har vi lykkes med å organisere en stor gruppe arbeidstakere i privat sektor, en gruppe som i mindre grad er fagorganisert. 

Lurer du på hvilke regler som gjelder for forhandlinger mellom NITO og bedriften lokalt? Finn overenskomstene som gjelder for din arbeidsplass.