BFIs fagstyre

BFI ledes av et fagstyre som er valgt av BFIs medlemmer ved direkte valg. Medlemmene i fagstyret er valgt for tre år av gangen og består av leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd

Yrkesetisk råd gir råd og veileder organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål. YER bistår også BFIs fagstyre i arbeidet for å øke bevisstgjøringen om etisk refleksjonsveiledning.

BFIs rådgivende utvalg

BFI har åtte rådgivende utvalg som dekker de fleste tradisjonelle laboratoriespesialiteter, forskning og utdanning. Som medlem i et rådgivende utvalg får du en unik mulighet til å utvide ditt fagnettverk.

De rådgivende utvalgene er en viktig brikke i BFIs arbeid. De skal bidra med fagkunnskap og sørge for at bioingeniørens rolle ivaretas i samfunnsutviklingen.

Les mer om BFIs rådgivende utvalg

Vanligvis oppnevner fagstyret nye medlemmer til BFIs rådgivende utvalg før hvert årsskifte. Ønsker du å melde inn kandidatur til et av våre rådgivende utvalg, kan du imidlertid gjøre dette gjennom hele året gjennom å kontakte oss på  

Du må regne med å delta på møter eller kurs omtrent seks til åtte dager per år (oftest i Oslo).

De fleste arbeidsgivere er positive til at medarbeidere engasjerer seg i BFIs rådgivende utvalg. Det er derfor vanlig å få fri med lønn for å delta.

Som medlem vil du ikke bare øke din egen kompetanse, men også tilføre arbeidsmiljøet ditt ny kunnskap og inspirasjon.

Medlemmer av rådgivende utvalg får ikke lønn eller honorar, men BFI dekker reise og opphold når du deltar på møtene.

Det er også vanlig å få dekket kostnadene til deltakeravgift, reise og opphold på ett eller flere kurs og konferanser i Norge eller utlandet som er relevant for utvalget.

Bioingeniørfaglig institutts spesialistkomite

BFIs spesialistkomite behandler søknader om spesialistgodkjenning for bioingeniører, informerer om spesialistgodkjenning og veileder medlemmer som ønsker å gjennomføre et spesialistgodkjenningsløp. Komiteen består av et medlem fra hvert av de rådgivende utvalgene.

Studiefondets styre

Studiefondets styre behandler søknadene om stipend til Bioingeniørfaglig institutts studiefond.