Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin

RUFIT består av seks engasjerte bioingeniører fra hele landet som representerer fagfeltene immunologi, transfusjonsmedisin og blodbank.

 Mandat for RUFIT

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner, herunder støtte opp om videreutdanning for bioingeniører innen transfusjonsmedisin.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20.-21. mars 2017.

Medlemmer I RUFIT 2019

Hanne Braathen leder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Haukeland universitetssjukehus
 
Olav Amlien Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Brita Hermundstad Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling
Akershus universitetssykehus
Oddrun B. Jensen Blodbanken, Universitetssykehuset Nord-Norge
Gunnhild Vatne Leirvik Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital  
June Gottenberg Moseby Blodbanken, Sykehuset Østfold
Eva Hagen Olsson Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Ullevål  
     
Vibeke Furuly
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt