Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI blodbank som er et tilbud til alle som er opptatt av alle områder av immunhematologi, hemovigilans, blodbank og transfusjonsmedisin. 

Bli med i fagnettverket NITO BFI blodbank

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI forskning med aktuelt forskningsstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Utvalget arbeider med ulike saker, blant annet drifter fagnettverket NITO BFI blodbank, arrangerer relevante fagkurs og mener noe på vegne av medlemmene i saker innenfor immunologi og transfusjonsmedisin. 

Mandat for NITO BFI immunologi og transfusjonsmedisin 

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner, herunder støtte opp om videreutdanning for bioingeniører innen transfusjonsmedisin.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20.-21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI immunologi og transfusjonsmedisin 2022

Oddrun B. Jensen (utvalgets leder) Universitetssykehuset Nord-Norge
Blodbanken

June Gottenberg Moseby


Sykehuset Østfold
Seksjon for transfusjonsmedisin
Gunn Kristin Haakonsen Sykehuset Innlandet
Katharina Raknes Oslo universitetssykehus Ullevål
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Gunnhild Vatne Leirvik St. Olavs hospital
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
 
Arzu Sakalli Vestre Viken HF Drammen sykehus
Avdeling for laboratoriemedisin
Nina Beathe Solnørdal Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus, medisinsk biokjemi og blodbank  
Vibeke Furuly
Utvalgets sekretær


NITO Bioingeniørfaglig institutt