Slik jobber NITO med bærekraft

NITO jobber for trygge arbeidsplasser og for at alle våre medlemmer skal være rustet for å møte en verden i konstant omstilling. Her har vi samlet gode råd og forslag til hva du kan gjøre for å bidra og litt om hva NITO gjør. Enkelte grep kan kanskje også bidra til å booste karrieren din.  
 
Med bærekraft tenker du kanskje først og fremst på miljø, men det handler også om sentrale sosiale og økonomiske forhold.

Målet med bærekraftig utvikling er at vi imøtekommer våre behov for et godt liv, uten å ødelegge for behovene til framtidige generasjoner.

Samfunnet vårt er i konstant endring, og bærekraftmålene er et veikart for å navigere og tilpasse samfunnsendringene. Krav til bærekraftige produkter, innovative teknologiske løsninger og grønn vekst påvirker arbeidsplassene.  

NITO jobber hver dag for å være den fagorganisasjonen som best ivaretar og ruster sine medlemmer til å utvikle teknologi og infrastruktur, og slik løser utfordringene.

Du har en unik kompetanse som blir avgjørende for å finne løsningene som omsetter målene til praksis. Er du usikker på hvordan du skal gå fram? – NITO kan hjelpe deg. 

Slik jobber vi  

klimaveileder forside 2.jpg

NITOs klimaveileder

Som ansatt og/eller tillitsvalgt har du mulighet til å ta opp spørsmål og forslag knyttet til drift, klima og miljø på arbeidsplassen. NITOs klimaveileder gir mange råd om hvordan du kan gjøre dette. 

Å følge rådene vil redusere virksomhetenes klima- og miljøbelastning, men også skape engasjement, samarbeidsklima og konkurransekraft. 

Som veilederen forklarer, blir kompetanse innen bærekraftig teknologi, sirkulær økonomi og klimatilpasning stadig mer etterspurt. Med denne kompetansen får du og din bedrift et konkurransefortrinn. 

NITOs klimaveileder: Klima og miljøtiltak på arbeidsplassen

Guide: Climate and environment measures in the workplace

Innovasjonskonkurranse

innovasjonskonkurranse2022.JPG

Innovasjon henger tett sammen med ingeniør- og teknologkompetanse. NITO gjennomførte i 2022 og 2023 en innovasjonskonkurranse for studenter rettet mot bærekraft og sirkulær økonomi. 

Se glimt om vinnerne i 2022: 

Her er vinnerne og det de fikk oppleve i 2022 

Disse vant NITOs innovasjonskonkurransen i 2023

Ambassadører

ambassadorer barekraft 2022.JPG

Bli inspirert av det andre gjør helt konkret for å bidra til samfunnsutviklingen. Vi løfter fram noen eksempler. 

Vi bidrar til å innfri bærekraftsmålene

Karriere, kurs og kompetanse

Hvordan kan du som ingeniør eller teknolog bidra til samfunnsutviklingen? Å øke din kompetanse kan bidra. NITO har en rekke kurs og arrangementer, det har blant annet blitt arrangert flere foredragsserier om miljø og bærekraft, og mer kommer.

Se NITOs kurs og arrangementer

bærekraftpersoner i foredragsserie.JPG

Sirkulær økonomi

Verden sløser stadig mer med stadig knappere ressurser. Kun litt under ni prosent av ressursene brukes om igjen. NITO mener at Norge kan ta en lederrolle i omlegging av produksjon og forbruk til en sirkulær økonomi.  

NITO oppmuntrer medlemmer og andre til å bidra i en mer bærekraftig retning blant annet gjennom leserinnlegg som dette:

91 prosent av verdens ressurser som tas i bruk blir til søppel 

NITO deltar i klimanettverket Skift

skiftlogo.JPGSkift er et næringslivsdrevet klimainitiativ hvor målet er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

NITO er første fagorganisasjon i Skift 

NITO har bidratt til rapport om kompetanseskift – se fem råd

Se Skift sine arrangementer - NITO-medlemmer er velkommen til å delta

Helse og Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

bioingeniør gronn skifte gettyimages.JPG

BFI er en del av NITO. Bioingeniørene har laget en rekke konkrete tiltak om bærekraft.

Slik kan jeg som bioingeniør bidra til å nå FNs bærekraftsmål

NITOs reisepolicy

Reisepolicyen skal bidra til at NITO reduserer sine klimautslipp knyttet til møte- og reisevirksomheten.

NITOs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser gjennomføres på en kostnadseffektiv, miljøvennlig, sikker og ellers fornuftig måte.

Reisepolicyen gir tydelig og god informasjon slik at forberedelse, gjennomføring og oppgjør skjer på en best mulig måte, ut ifra en samlet vurdering der både påvirkning på miljøet, sikkerhet, transport, opphold og kostnader ved reisetid legges til grunn.

Se hele NITOs reisepolicy