NITOs viktigste oppgave er å ta vare på medlemmenes interesser i deres arbeidshverdag. Det er ved å organisere seg at arbeidstakere i Norge har oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt og godt arbeidsmiljø.

NITO deltar i internasjonalt arbeid ut fra en grunntanke om solidaritet mellom arbeidstakere på tvers av landegrenser og verdensdeler. Internasjonale muligheter og utfordringer har også betydning for NITOs medlemmer og norske arbeidsplasser.

NITO organiserer ingeniører og teknologer i alle næringer/sektorer og over hele landet. Deres kompetanse er helt sentral for å løse de konkrete oppgavene knyttet til FNs bærekraftsmål. NITO vil bidra aktivt til oppfyllelsen av målene, gjennom sentralt og lokalt samarbeid i offentlig og private virksomheter, og ikke minst gjennom våre medlemmers daglige virke.

Ingeniører og teknologer har en viktig rolle i samfunnsutviklingen, og har som eksperter et etisk ansvar for å belyse alle sider av en sak, ikke bare de som på kort sikt gir den største gevinsten. Det er en del av ingeniørenes samfunnsansvar å arbeide for bærekraftige løsninger og å tenke helhetlig rundt ressursbruk, livssyklus, sirkulær økonomi og miljø samt anstendig arbeidsliv.