Gå til innhold
Kvinne med fjernkontroller.
Politikk

NITO i verden – ingeniørenes rolle i samfunnet

NITO har en historie med solide røtter mer enn hundre år tilbake i tid. NITOs viktigste oppgave er å ta vare på medlemmenes interesser i deres arbeidshverdag. Vi bidrar til felleskap på arbeidsplasser og blant kolleger. Medlemmene er i sentrum.

Det er ved å organisere seg at arbeidere i Norge har oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt og godt arbeidsmiljø. Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.

Da dagens NITO ble dannet i 1936, var solidaritet en av verdiene organisasjonens formål var tuftet på. Solidaritet innebærer å foreta valg og handle ut fra mer enn egeninteresse, og gjennom sine valg og handlinger søke å skape kollektive verdier for flere. Disse verdiene er like viktig i dag som da NITO ble dannet.

NITOs arbeid på nasjonalt nivå bygger på fellesskap blant medlemmer, og NITO ønsker at dette skal gjenspeile seg i organisasjonens internasjonale engasjement. Med dagens grenseoverskridende arbeidsliv og globale markeder, er internasjonal solidaritet viktigere enn noensinne, og NITO deltar i internasjonalt arbeid ut fra en grunntanke om solidaritet mellom arbeidstakere på tvers av landegrenser og verdensdeler. Grunnlaget for et globalt arbeidsliv må forankres i hensynet til mennesker og miljø. Vi kan derfor verken stilltiende akseptere at det er forbudt å organisere seg i mer enn halvparten av verdens land, eller at arbeidsgivere og myndigheter i mange land spiller hasard med både arbeidstakeres helse og miljø.

Gjennom NITOs deltagelse i internasjonalt arbeid får og gir vi informasjon. Samtidig utvikler vi kompetanse gjennom kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling. En annen viktig målsetting med internasjonalt arbeid er å forutse utvikling på europeisk og globalt nivå som kan få betydning for NITOs medlemmer og norske arbeidsplasser i et større perspektiv. I tillegg gir internasjonal aktivitet gode muligheter til å utvide NITOs nettverk, og øke vår innflytelse både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert: Sist oppdatert: