Gå til innhold
Jernbane
Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord / Jernbaneverket
Politikk

Samferdsel

Samferdsel påvirker folks hverdag og næringslivets verdiskaping gjennom tilgang på arbeidskraft og varetransport. Både person- og godstransport forventes å øke framover som følge av befolkningsvekst, økonomisk utvikling og globalisering, samtidig som utslippene skal reduseres betydelig. NITO jobber for sikker, effektiv og miljøvennlig transport av personer og varer.

tunnel foto shutterstock listefoto.jpg

Samferdsel er helt avgjørende for folks hverdag og for næringslivets verdiskaping gjennom blant annet tilgang på arbeidskraft og varetransport.

Både person- og godstransport forventes å øke i årene framover, som følge av befolkningsvekst, økonomisk utvikling og globalisering. Samtidig har Norge et uttalt mål om å kutte totale klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Transportsektoren sto i 2017 for nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp, og fra 1990-2016 økte utslippene fra transport med 24 prosent. Utslippene fra sektoren må derfor reduseres betydelig.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2017 viser en nedgang i utslipp i veitrafikken fra 2016 til 2017 på 9,6 prosent, som følge av redusert forbruk av fossile drivstoff i veitrafikken.

Dette er positivt, men samferdselssektoren må likevel gjennom en kraftig omstilling. Enda mer enn før krever utfordringene innenfor samferdsel langsiktig, strategisk tenkning, helhetlig samfunnsplanlegging og handlekraftig ledelse. Den teknologiske utviklingen går raskt, og i planleggingen av framtidas transportsystem må miljø- og teknologiperspektivet veie tungt.

Staten satser stort på utbygging av samferdselssektoren gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, og utbyggingsprosjektene er ambisiøse.

Det er viktig å skape forståelse for at realiseringen av samferdselsprosjekter avhenger av at flere ingeniører og teknologer velger å jobbe med samferdsel. Det er en utfordring å bygge nytt, samtidig som man tar godt nok vare på allerede eksisterende infrastruktur, og NITO mener rammene for drift og vedlikehold må bli langt bedre.

Tre teknologitrender er ventet radikalt å endre transportsektoren de neste årene:

  • Elektrifisering av transport vil utvides fra biler til busser, varebiler, lastebiler, skip og fly.
  • Ny teknologi vil gjøre at transportmidler i større grad vil kunne kommunisere med hverandre, med brukerne og med annen infrastruktur.
  • Utvikling av autonome systemer og kjøretøy.

NITO jobber for en sikker, effektiv og miljøvennlig transport, som i framtida, med stor sannsynlighet, vil være utslippsfri og delvis førerløs.

FNs bærekraftsmål

God infrastruktur er en selvsagt forutsetning for et velfungerende samfunn, og investeringer i transport er avgjørende for å skape bærekraftig utvikling.

NITO mener at tilgang til bærekraftige og miljøvennlige transportsystemer i byer er avgjørende i lys av den pågående urbaniseringen, og for å sikre god luftkvalitet og utslippsreduksjoner. NITOs medlemmer innenfor samferdselssektoren bidrar både til bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og samfunn, og mål 9 om innovasjon og infrastruktur.

Sikker transport og framkommelighet er nødvendig for å bidra til verdiskaping og framkommelighet for viktige samfunnstjenester.

Ingeniørenes og teknologenes rolle

Dagens transportsystem er tuftet på ingeniør- og teknologkompetanse.

Ingeniører og teknologer har viktige roller ved valg, implementering og bruk av ny teknologi og nye metoder i samferdselssektoren. Denne kompetansen er også avgjørende for å realisere ambisjonene i NTP for 2018–2029. Det er ingen andre faggrupper som er i bedre stand til å planlegge for morgendagens infrastruktur enn ingeniører og teknologer.

Riktig valg av teknologi vil sikre bedre framkommelighet, redusere negative miljøkonsekvenser og sørge for at løsningene blir mer kostnadseffektive. Det er også viktig for å oppnå nullvisjonen innenfor norsk samferdselssektor.

Nullvisjonen er en etisk vegviser og retningslinje for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, som innebærer at transportsystemet og transportmidler må utformes på en måte som fremmer trafikksikkerheten. Det er avgjørende at ingeniører og teknologer involveres i relevante beslutningsprosesser om prioriteringer innenfor samferdselssektoren.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021