NITO mener:

 • I lys av pågående urbanisering og et stadig økende transportbehov, er det nødvendig å utvikle og implementere nye mobilitetsløsninger for å sikre utslippsreduksjon og god luftkvalitet.
 • Transportsystemet, transportmidlene og regelverket må fortsette å etterstrebe trafikksikkerhet og nullvisjonen.
Utvikling og teknologitrender i sektoren
 • I utviklingen av nye løsninger det er det viktig å ta hensyn til og vurdere sikkerhet, datasikkerhet og personvern.
 • Det må tilrettelegges for økt automatisering og ny teknologi innen sjø, bane og lufttransport, som for eksempel autonome skip, fraktdroner og Hyperloop.  
En samferdselssektor i endring

NITO mener:

 • Det er i samfunnets interesse å beholde et stort og kompetent fagmiljø regionalt og nasjonalt. Samhandling er en forutsetning i utviklingen av framtidas transportsystemer, og vi mener at det krever standardiserte veinett og samordning av trafikkstyring som ivaretas på regionalt og nasjonalt nivå.  
 • Forutsigbarhet må være et overordnet kriterium i transportpolitikken, og at samferdselspolitiske prioriteringer bør ha som hovedregel at de viktigste utfordringene løses først.  
 • Samarbeid på tvers av sektorer bør inn som en del av større infrastrukturprosjekt. 
 • Konkurranseutsetting i sektoren må ikke svekke kravet til utførelsen og kvaliteten på samfunnspålagte oppgaver, arbeidstakeres rettigheter og kompetansemiljøer.  
 • Kontrakter for veiprosjekter bør stille klare krav til å tilfredsstille norske forhold. Det vil bidra til å gjøre norske selskaper mer konkurransedyktige. Store oppdrag må deles opp på en slik måte at lokale entreprenører og selskaper kan bidra.  
 • Ved omorganisering og konkurranseutsetting i sektoren må reglene om virksomhetsoverdragelse legges til grunn.
Drift og vedlikehold

NITO mener:

 • Drift- og vedlikeholdsinnsatsen for vei og bane må styrkes 
 • For å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold av nye prosjekter, må det langsiktige perspektivet tydeliggjøres. I planleggingen må det gjennomføres analyser av prosjektets totale levetidskostnader.  
 • For å hindre at kvaliteten på infrastrukturen forringes ytterligere, i takt med økt bruk, må det satses mer på vedlikehold og fornyelse. Det er derfor viktig at gjeldende strategi videreføres (ambisjon i NTP 2018 – 2029), jf. ramme B i felles anbefaling fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR.
Økt mobilitet og reduksjon av negative miljøeffekter

NITO mener:

 • Det må utvikles intelligente transportsystemer og teknologi som reduserer klima- og miljøbelastningene. 
 • Satsing på elektrifisering av fremkomstmidler må videreføres, og innsatsen for å elektrifisere spesielt tungtransport og maritim transport må styrkes gjennom forskning og bevilgninger.
 • Det må satses på alternative og miljøvennlige drivstoff som biogass, naturgass, hydrogen og hybride løsninger. 
 • Det må legges til rette for en trygg og sikker ferdsel i distrikts-Norge for å implementere alternativt og miljøvennlig drivstoff. Det må legges bedre til rette for kollektivtransport, sykkel og gange i og mellom norske byer, i takt med forventet økende. urbanisering. Tilførselsmulighet til kollektivknutepunktet bør økes og forbedres slik at det blir enklere å bruke kollektivtransport.   
 • Kunstig intelligens representerer store muligheter for grønn omstilling i samferdselssektoren. Vi må sikre at kompetansemiljøene bygges opp og at det finnes gode nok data for å utløse potensialet til teknologien.  
 • Sirkulærøkonomiske prinsipper må tas i bruk for å redusere negative miljøeffekter.  
 • Det må innføres tiltak som bidrar til utslippsreduksjoner fra skipsfart og lufttrafikken, som for eksempel insentiver, fond og/eller støtteordninger.  
Kompetanse i sektoren

NITO mener:

 • Kjernekompetanse innen drift, vedlikehold og utbygging bør ikke være innleid, men fast i virksomhetene. Dette er nødvendig for å opprettholde eierskap samt sikre kvaliteten på oppdrag som konkurranseutsettes.  
 • Ambisjonsnivået i Nasjonal transportplan krever økt satsing på rekruttering til fagområdet og en styrking av utdanningstilbudet innen ingeniør- og teknologifag 

Oversikt NITOs politikk

Lær om hele NITOs politikk gjennom NITOs politikkhefte:

NITOs politikkhefte 2021-2024