Gå til innhold
Fareskilt. Illustrasjonsfoto: Morguefile
Politikk

Verdens dag for anstendige arbeidsforhold

7. oktober er dagen da fagbevegelsen verden over markerer dagen for anstendige arbeidsforhold. Den internasjonale fagbevegelsen vil midlertidige og usikre arbeidsforhold til livs.

Selv om arbeidsledigheten i Europa er på vei ned, er midlertidige ansettelser og nye ansettelsesforhold økende både i Europa og i verden for øvrig.

Global konkurranse er ofte hovedargumentet for å redusere arbeidstakernes rettigheter.

I mange land opplever myndighetene et massivt press fra multinasjonale selskaper og arbeidsgiversiden om å endre lovgivingen i arbeidstakernes disfavør.

Forutsigbarhet

Trond Markussen- Når vi opplever at arbeidstakerne må bære en urimelig stor del av byrden, og forskjellene øker, må vi si i fra at nok er nok, sier NITOs president Trond Markussen (bildet). 

Ansettelseskontrakter og faste stillinger er viktige for vanlige arbeidstakere, og for samfunnet som helhet. Arbeidstakerne trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge og ha innflytelse på egen og familiens framtid, mens land og stater trenger forutsigbarhet for å legge grunnlaget for sosiale velferdsordninger som kommer hele befolkningen til gode.

- Vi kan derfor ikke stilltiende akseptere denne utviklingen av et grenseoverskridende arbeidsliv hvor korttidskontrakter blir det vanlige, samtidig som arbeidstakere ofte tilbys lønns- og arbeidsvilkår hvor HMS er et fremmedord, fortsetter Markussen.

Varsko

IndustriAll, hvor NITO er medlem, sier at økningen av midlertidige ansettelser og usikre arbeidsforhold fører til økende fattigdom og ulikhet. Derfor stiller de spørsmålet: «Er dette det samfunnet vi ønsker oss?»

- Selv om norske arbeidstakere stort sett har vært forskånet hittil, ser vi med uro på hvilke konsekvenser Brexit vil ha for arbeidslivet i Storbritannia sier Markussen. NITOs fagforeningskollegaer i Storbritannia har stilt tydelige krav til myndighetene i forbindelse med Brexit forhandlingene, men må vel sies å være nøkternt pessimistiske til konsekvenser for britiske arbeidstakerrettigheter.

NITOs internasjonale engasjement har sin basis i solidaritet, men kan på lengre sikt også anses å være en hjelp til selvhjelp. For i et globalt marked blir også norsk konkurransekraft stadig mer avhengig av rammer som påvirkes av forhold utenfor landets grenser. NITO må derfor benytte alle muligheter til å påvirke utviklingen til det beste for arbeidstakerne.

Publisert: Sist oppdatert: