Trond Markussen båt listefoto.jpg

Motkonjunkturtiltakene som er vedtatt til nå vil ikke å hindre tap av mange arbeidsplasser, også i et beste-scenario for smittespredningen. Næringen etterlyser flere treffsikre motkonjunkturtiltak i statsbudsjettet for 2021.

Dette viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum, NITO, Tekna, Negotia og Lederne.

Ved gjentatte smittebølger står norsk maritim i fare for å miste nesten 20 000 arbeidsplasser fram til utgangen av 2022. I et mindre alvorlig scenario, med en situasjon uten drastisk forverring eller forbedring av koronapandemien, vil rundt 13 000 maritime arbeidsplasser forsvinne. I begge scenariene er motkonjunkturtiltakene som regjeringen lanserte på forsommeren regnet inn i framskrivingen.

Tomme ordrebøker

 - Som arbeidstakerorganisasjoner med mange medlemmer i den maritime klyngen, etterlyser vi og våre allierte handling fra myndighetene. Tiltakene politikerne har fått på plass hittil gjennom ulike redningspakker og revidert nasjonalbudsjett er gode, men vil for det meste gi resultater først på sikt. Selv den store tiltakspakken til oljeindustrien nylig vil bare ha begrensede gunstige ringvirkninger på maritim sektor, sier Markussen. 

Det er først på sikt, fra høsten og utover i 2021, at den virkelige effekten av koronapandemien vil slå inn over maritime markeder. - Mange maritime virksomheter begynner sakte, men sikkert å få tomme ordrebøker. Spesielt de større skipsverftene er nå svært utsatt. Mange arbeidsplasser står i fare, både i maritime bedrifter og i utallige tilknyttede virksomheter og lokalsamfunn, forklarer NITO-presidenten. 

Verdensledende kompetanse 

Han er ikke i tvil om hvor viktige disse arbeidsplassene er. - Kompetansen Norge besitter innen skipsfart og annen maritim teknologi er verdensledende. Denne kompetansen blir avgjørende hvis Norge skal utvikle en eksportrettet og bærekraftig skipsfartsnæring.

- Verden skal gjennom et stort grønt skifte i de nærmeste årene, og norske skip og verft kan bli verdensledende også i dette skiftet hvis vi klarer å bevare og videreutvikle de gode fagmiljøene. 

Vil ha tiltak nå 

Derfor har NITO, sammen med Fellesforbundet, Negotia, Lederne, FLT og Tekna, skrevet til regjering, Storting, ordførere og fylkesordførere og bedt om en tiltakspakke rettet direkte mot maritim industri. 

- Denne pakken må inneholde tiltak som gir umiddelbar effekt, og fokusere på arbeidsplasser i Norge.

- Den må sikte på å bevare og videreutvikle de sterke kompetansemiljøene i den maritime klyngen, og ikke minst må den legge til rette for en mest mulig grønn og eksportrettet industri, presiserer Markussen. 

Markussen har mange forslag

- Som bransjen og flere partier på Stortinget allerede snakker om, kan myndighetene forsere bygging av minerydderfartøyet Vanguard. Det kan også bygges nytt forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet. 

- Finansieringsordningene for miljøvennlig fornyelse av nærskipsflåten kan styrkes, og betingelsene for lån og garantier for å bygge skip i Norge må bedres. Man kan se på kondemneringsordninger for nærskip, evt. for eldre fartøyer. Det kan settes av mer midler til utvikling av lav/nullutslippsferger og -hurtigbåter.

- Det kan gjøres mye innen farledsutbedring og havneutvikling, for eksempel infrastruktur for lading og landstrøm. Og større bedrifter trenger mer midler til bedriftsintern opplæring (BIO). 

For å sende tydelige signaler om at nye skip skal bygges i Norge, vil Markussen at det stilles krav til norske lønns- og arbeidsforhold og HMS-standarder. 

- Det er masse som kan gjøres! Myndighetene har allerede kommet med mange tiltak og redningspakker til andre industrier som har blitt rammet av pandemien. Nå er det på tide at maritim sektor får hjelp. Det vil koste, men på sikt vil det lønne seg både for norsk økonomi og verdens klima, avslutter Markussen.

Han lover at NITO og allierte partnere vil fortsette kampen for hjelp til maritim sektor. 

NITOs hovedtillitsvalgt Eddy Nynes ved Kongsberg Maritime AS deler bekymringen.

- Disse forslagene er grunnleggende nødvendige tiltak for å kunne opprettholde og utvikle både verft, arbeidsplasser og ikke minst ivareta spisskompetansen til ansatte i maritim sektor. Dette er viktig om næringen skal være med å bidra til det grønne skifte, sier han.

Rapport - Prognoser for maritim næring per august 2020

Brev til regjeringen: Etterlyser tiltakspakke for maritim industri