Trond Markussen foran løve.jpg
NITO-president Trond Markussen er takknemlig for samarbeidet med tillitsvalgte og andre medlemmer. Han takker for alle gode innspill. Gjennom brev, høringer og møter med politikere og myndigheter blir NITO lyttet til.

Anerkjennelse for økt ingeniørbehov

Behovet for ingeniører er stort. Uten nye ingeniører vil ikke Norge være i stand til å følge opp en rekke samfunnskritiske funksjoner, deriblant den grønne omstillingen vi må gjennom i årene som kommer.

Gjennom blant annet en ny rapport fra Menon Economics om ingeniørbehovet innen grønne vekstindustrier har NITO fått økt politisk støtte for vårt tydelige ønske om flere ingeniører.

Rapporten omtaler spesielt situasjonen innen havvind, hydrogen og batteriteknologi.

Rapporten har blant annet blitt overrakt olje- og energiminister Terje Aasland. Han var tydelig i sin anerkjennelse av behovet for flere ingeniører og vil følge opp denne dialogen med NITO i 2023.

Les rapporten: Ingeniørbehov i grønne næringer

Styrking av lokal kraftberedskap

NITO har gjentatte ganger tidligere vært kritiske til en veldig lav grense for krav til funksjonelt skille for nettselskaper. NITO er derfor tilfreds med at regjeringen denne høsten har lyttet til flere aktører, deriblant NITO, og foreslått å øke grensen til igjen å kun gjelde for nettselskaper med 100.000 eller flere kunder.

Tidligere har grensen på 10.000 kunder ført til et økt konsolideringspress på lokale kraftselskap, som igjen har hatt negative konsekvenser både for lokale arbeidsplasser og lokal kraftberedskap.

Økt satsing på sirkulær økonomi

Høyres representanter i energi- og miljøkomiteen leverte våren 2022 et representantforslag om konkretisering av politikken for en mer sirkulær økonomi. Saken gikk til høring, og NITO er glad for at «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med aktuelle bransjer og næringer, å innhente oppdatert kunnskapsgrunnlag om kompetansebehovet forbundet med nye, sirkulære forretningsmodeller, og etablere flere treparts bransjeprogrammer.»

NITO vet at ingeniører og teknologer vil stå sentralt i overgangen til en mer sirkulær økonomi, blant annet på designsiden av produkter. En kartlegging av dette behovet er nyttig for videre satsing og økt grad av sirkulær økonomi i samfunnet.

Fortsatt støtte til europeisk romfart

NITO fikk sammen med flere organisasjoner gjennomslag for å unngå at støtten til European Space Agency ble avviklet. Innspillene fra NITOs medlemmer og tillitsvalgte har vært viktige.

Retten til dagpenger

NITO og andre fagorganisasjoner har stått sammen i kravet om å gjeninnføre såkalt lang opptjeningsperiode på dagpenger. Resultatet er nå at ingen mister retten til dagpenger på grunn av den foreslåtte omleggingen.

Les om andre politiske gjennomslag