Skriftlig fordypningsoppgave er ett av kriteriene

Spesialistgodkjenning for bioingeniører er en ordning som forvaltes av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI). BFIs spesialistkomité har ansvar for vurdering av kandidatene etter fastsatte retningslinjer, og er ansvarlig for godkjenning av den enkelte kandidat. 

Som ett av kriteriene for å bli godkjent bioingeniørspesialist må man skrive en fordypningsoppgave som dokumenterer selvstendig arbeid innenfor relevant fagområde. Mer om spesialistordningen finner du her:

 Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Hva forventes av kandidatens besvarelse?

  • Kandidaten skal i sin besvarelse vise at vedkommende kjenner sentrale teorier knyttet til området oppgaven behandler, og kan anvende teorien på eget materiale.
  • Oppgaven skal vise at kandidaten har evnen til selvstendig kritisk tenkning, samt forståelse for bruk av generell teori i forhold til en spesiell problemstilling.
  • Kandidaten skal begrunne valg av metoder og redegjøre for den metodestrategi som er valgt. Det kreves bruk av nyere internasjonal og nasjonal litteratur, og litteraturen skal godkjennes av veileder. 

Mer om de formelle kravene til fordypningsoppgaven kan du lese i søkerveiledningen.

Krav til veileder

Veilederen må være en person som har relevant faglig kompetanse innen det fagområde som velges. Dette kan være bioingeniør med spesialistgodkjenning, mastergrad eller høyere kompetanse.

Andre yrkesgrupper med kompetanse på minimum mastergradsnivå kan benyttes som veileder. Spesialistkandidaten må selv finne veileder, gjerne i samråd med arbeidsplassen.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan være tema på en fordypningsoppgave?

Kandidaten står ganske fritt til når det gjelder tema i fordypningsoppgaven såfremt det er relatert til spesialistområdet.

Fordypningsoppgaven skal vise at vedkommende kjenner sentrale teorier knyttet til området og at kan anvende teoriene på eget materiale. 

Hva er min rolle som veileder på en fordypningsoppgave?

Fordypningsoppgaven skal være et selvstendig arbeid utført av spesialistkandidaten innenfor relevant tema og ansvaret for endelig utforming ligger hos kandidaten. Veilederen skal gi og motta tilbakemeldinger og bidra til at kandidaten gjør egne refleksjoner.

Som veileder kan du gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling. Du kan gi hjelp til å orientere i faglitteratur og du kan være en diskusjonspartner i faglige drøftinger og tolkninger. Gi gjerne konstruktive råd om det skriftlige arbeidet eller hvordan oppgaven disponeres.

Du skal ikke være en medskribent, men pass på å ha en tett dialog med spesialistkandidaten slik at du får mulighet til å veilede underveis. Hvis oppgaven er ferdig skrevet og fristen for innlevering nærmer seg så er det  vanskelig å komme med tilbakemeldinger. 

Hvilke krav stilles til fordypningsoppgaven?

Oppgaven bør være 10-15 A4 sider (skriftstørrelse 12 og 1 ½ linjeavstand) og skal fortrinnsvis følge ordinær IMRAD-struktur. Eventuelle avvik fra dette må begrunnes.  

Oppgaven skal vise at kandidat kan anvende generelle teorier knyttet til ditt spesialistområde og har evnen til selvstendig kritisk tenkning i forhold til en spesiell problemstilling. Det kreves bruk av nyere nasjonal og internasjonal litteratur, og litteraturen skal godkjennes av veileder. Du må begrunne valg av metoder og redegjøre for den metodestrategi som er valgt i oppgaven. 

Se for øvrig kapittelet om fordypningsoppgaven i søkerveilederen.

Hvor mye tid må jeg sette av til å være veileder?

Ansvaret for fordypningsoppgavens framdrift ligger hos spesialistkandidaten. Før spesialistkandidaten starter med oppgaven anbefales det at kandidaten og veileder har en samtale og avklarer forventninger man har til hverandre og ambisjoner for oppgaven. 

Det bør settes av minimum fem timer til veiledning i løpet av skriveprosessen.