Rapport: Tiltak for økt etter- og videreutdanning for ingeniører

Trond Markussen sort hvit profil.JPG- En stor andel ingeniører jobber innenfor konkurranseutsatte og kunnskapsintensive næringer i konstant utvikling.  I konkurranseutsatte næringer vil mangel på relevant kompetanse raskt slå ut i redusert konkurranseevne, noe som tilsier at etter- og videreutdanning (EVU) blant ansatte ingeniører blir særlig viktig, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

Rapporten viser at ingeniørene opplever noen særskilte omstillingsutfordringer. De er knyttet til strukturendringer fordi teknologisk utvikling og andre endringskrefter særlig påvirker næringer med stort innslag av ingeniører og teknologer.

Tiltak som styrker ingeniørenes omstillingsevne på arbeidsmarkedet styrker Norges omstillingsevne. 

Behov hos ingeniørene

rapport kompetanse ingeniører.JPGRapporten omtaler en rekke behov hos ingeniørene:

  • For det første at det er behov for å kunne dokumentere ervervet kompetanse.
  • Det er også behov for å kunne ta EVU som gir generell kompetanse da dette gjør det lettere å omstille seg i et arbeidsmarked i endring.
  • Finansielle ordninger rettet direkte mot enkeltpersoner kan ha en særlig viktig rolle fordi denne typen ordninger kan forbedre arbeidstakers omstillingsevne mer enn virksomhetsrettede ordninger. Det betyr likevel at virksomhetsrettede ordninger, som for eksempel BIO-midler, kan være gode.
  • Det er viktig at virkemidler utformes slik at de bidrar til økt omfang av EVU, og at de ikke blir en ren subsidie av videreutdanningsaktivitet som uansett ville vært gjennomført.  

Oppfølging fra tidligere rapport

Denne rapporten er en videreføring av SØA-rapporten fra 2018, «Kompetanseinvesteringer, signalisering og omstillingsevne», som kartla omfanget av EVU blant virksomheter med registrerte NITO-medlemmer.

Den drøftet mekanismene mellom EVU-investeringer og omstillingsevne, mobilitet og arbeidsmarkedsattraktivitet. 

Den er basert på et arbeidsverksted med tillitsvalgte og medlemmer fra alle sektorer. Arbeidsverkstedet muliggjorde å gå dypere inn på behov og tiltak sett fra ingeniørenes ståsted mer enn hva en kvantitativ undersøkelse ville gjort.

Kompetanseinvesteringer, signalisering og omstillingsevne

Rapporten drøfter sammenhengene mellom virksomheters investeringer i ulike former for etter- og videreutdanning og arbeidstakerens gevinster fra disse. 

Den viser også omfanget av slike kompetanseinvesteringer blant virksomheter med NITO-medlemmer blant de ansatte.

Rapport om kompetanseinvesteringer NITO

Rapporten er utformet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for NITO.

NITOs politikkområder