Det er stor usikkerhet om hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg framover. Men denne undersøkelsen viser at ingeniørarbeidsgivere har sterk tro på fortsatt sterk etterspørsel etter ingeniører, sier Trond Markussen, president i NITO.

 

- NITOs behovsundersøkelse viser at mange arbeidsgivere fortsatt opplever at det er meget eller ganske vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for.

På tross av korona-pandemien svarer 43 prosent av de spurte at det er vanskelig å skaffe ingeniørarbeidskraft. Det er noe lavere enn i fjor, men på nivå med 2019. Andelen som sier det verken er enkelt eller vanskelig er 21 prosent.

Større behov framover

- Arbeidsledigheten i Norge har økt dramatisk det siste året. For ingeniører har veksten i ledighet vært mindre enn i mange andre yrker, men har likevel økt med 50 prosent siden inngangen av 2020. Det er derfor gledelig å se at svært mange arbeidsgivere mener de vil ha behov for flere ingeniører i årene som kommer, mens en veldig liten andel mener behovet vil bli mindre. Det er variasjoner mellom landsdeler og sektorer, men hovedbildet er positivt.

Arbeidsgiverne oppgir mangel på kvalifiserte kandidater som viktigste årsak til at de ikke får dekket behovet. Det pekes spesielt på at for få har riktig fagkombinasjon.

- Det kan tyde på at mange av arbeidssøkende NITO-ingeniører ikke besitter den kvalifikasjonen eller fagkombinasjonen arbeidsgiverne er på jakt etter. Derfor har NITO arbeidet for at det skal bli enklere for mottakere av dagpenger å utvikle sin fagkompetanse i retning av behovene i arbeidsmarkedet, sier Markussen. Det har heldigvis regjeringen åpnet for under pandemien. Og det er forventet at regjeringen skal gjøre dette til en permanent mulighet framover.

Variasjon mellom sektorer

På spørsmål om det vil være behov for flere ingeniører om tre år, sammenliknet med i dag, svarer 58 prosent ja. Det er en tydelig økning sammenlignet med de siste årene.

 

 

Behovene er noe forskjellige i de ulike sektorene:

  • Kommune: Bygg, vei, oppmåling, brann og sikkerhet, vann og avløp, kartografi og planlegging
  • Stat: Data og oppmåling
  • Privat: Data, elektro, maskin, automasjon, prosessingeniør og strukturingeniører

Arbeidsgiverne som oppga at de mener det er vanskelig å rekruttere ingeniører, ble spurt om hvilke konsekvenser dette har. 47 prosent svarer at de har oppgaver som da ikke blir løst. Det er derfor viktig at med en fortsatt satsing på attraktive ingeniørutdanninger og etter- og videreutdanning av dagens ingeniører slik at oppgaver ikke blir stående uløst, avslutter NITOs presidenten.