Gå til innhold
Vindmøller. Foto Shutterstock
Politikk

Energi, klima og miljø

Norge er en rik energinasjon. Energibehov, forsyningssikkerhet, klimahensyn og næringsutvikling må ses i sammenheng. Verdensledende teknologi, sterke fagmiljøer og bærekraftig omstilling er nøkkelen til videre utvikling.

Norge er en rik energinasjon. Våre energiressurser og ikke minst den kompetansen vi har utviklet, gir oss en viktig rolle som internasjonal leverandør av energi. Norge trenger en helhetlig politikk for langsiktig verdiskaping basert på våre rike energiressurser hvor energibehov, forsyningssikkerhet, klimahensyn og næringsutvikling ses i sammenheng. Verdensledende teknologi og sterke fagmiljøer er nøkkelen til videre utvikling.

Klima, sikker energiforsyning og konkurransekraft er viktige drivkrefter for utviklingen av energisektoren nasjonalt og internasjonalt. Digitalisering og fokus på forbrukere er trekk som vil prege utviklingen sterkt i årene som kommer.

NITO er grunnleggende positiv til regionalt og europeisk samarbeid innen energisektoren. Dette er viktig med tanke på blant annet forsyningssikkerhet og kraftutveksling. Eksport av gass til Europa er dessuten en svært viktig inntektskilde for Norge, som også kan bidra til reduserte klimagassutslipp i Europa. Vi mener Norge er tjent med å delta i det europeiske energimarkedet. Dessuten kan økt samarbeid bidra til å oppfylle klimamålene i Paris-avtalen. Norsk fornybar kraft kan spille en viktig rolle i overgangen fra fossil til fornybar energi i Europa.

Samtidig er prinsippet om nasjonal selvråderett over kritisk infrastruktur og norsk energiproduksjon- og distribusjon grunnleggende for NITO. Vi mener norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten i Norge.

Stortinget vedtok våren 2018 at Norge skal slutte seg til EUs energimarkedspakke 3, som skal føre EU nok et skritt nærmere en felles energipolitikk og et felles energisystem. Energipakken vil innebære norsk deltagelse i ACER – EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndigheter innen energi.

Vi vet foreløpig ikke hvor stor del av eller hvordan det nye regelverket vil bli gjeldende i Norge. Det er ennå uklart hvordan hjemfallsrett, eierskapsstrukturer og råderett vil praktiseres i det nye energisamarbeidet. Energiunionen vil utvilsomt få stor betydning, og vil videreutvikles i årene som kommer. Det er avgjørende å følge opp hensynet til råderetten over landets verdifulle energiressurser framover.

Samspillet mellom teknologi og samfunn, samt vurderinger av bærekraft og ressurseffektivitet, blir ikke mindre viktig framover. Norge har en unik energisituasjon, ved at vi har en kraftforsyning nesten utelukkende basert på fornybar energi, stor tilgang til ytterligere fornybare energiressurser, en veletablert kraftforedlende industrisektor og rike gassressurser som kan foredles til ren energi. Ikke minst har vi opparbeidet en unik og verdensledende kompetanse innen både olje-, gass-, offshore- og vannkraftteknologi.

Teknologi og realfag gir mange muligheter

realfagsjente web gettyimages.JPG

Norge trenger flere ingeniører. Utfordre barn og unge rundt deg til å utforske mulighetene som ligger i teknologi og realfag.

Teknologi og realfag – noe for meg?