Gå til innhold
Personer foran tavle.
Politikk

Kompetanse for framtida

Norge trenger ingeniører og teknologer med riktig kompetanse til å møte framtidas behov. Utdanningssektoren skal forberede studentene på jobber som ennå ikke eksisterer og må rustes for å møte endrede kompetansebehov og kontinuerlig kompetanseutvikling.

kvinne studerer foto Tm Haga listefoto.jpg

Det vil være et stort behov for flere ingeniører og teknologer framover. Behovet er imidlertid noe større innen noen fagområder enn andre. Mens etterspørselen innen IKT-området er ventet å øke, er behovet innen enkelte produksjonsområder forventet å avta. Inntoget av tingenes internett vil også gi økt behov for ingeniører og teknologer.

Etterspørselen etter ingeniører og teknologer som kan arbeide med drift og vedlikehold, samt grønt næringsliv vil bli større. En utfordring for Norge blir å utdanne nok folk med riktig kompetanse til å møte framtidas behov. Utdanningssektoren skal forberede studentene på jobber som ennå ikke eksisterer. Utdanningene må rustes for å møte endrede kompetansebehov og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt av regjeringen i mai 2017. Formålet med KBU er å frambringe den best mulige faglige vurderingen av Norges framtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.

Utvalget skal ha en bred metodetilnærming og stimulere til utvikling av nytt kunnskapsgrunnlag. Utvalget skal også legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og samfunnet for øvrig. NITO har, i brev og møter, gitt innspill til KBU.

Bærekraftsmålene

NITO er opptatt av å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål nummer fire om utdanning. NITO vil arbeide for å sikre målet både nasjonalt og gjennom internasjonale organisasjoner NITO er medlem av.

Kompetanseinvesteringer, signalisering og omstillingsevne

Rapporten drøfter sammenhengene mellom virksomheters investeringer i ulike former for etter- og videreutdanning og arbeidstakerens gevinster fra disse. 

Den viser også omfanget av slike kompetanseinvesteringer blant virksomheter med NITO-medlemmer blant de ansatte.

Rapport om kompetanseinvesteringer NITO

Rapporten er utformet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for NITO.

Teknologi og realfag gir mange muligheter

realfagsjente web gettyimages.JPG

Norge trenger flere ingeniører. Utfordre barn og unge rundt deg til å utforske mulighetene som ligger i teknologi og realfag.

Teknologi og realfag – noe for meg?

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO