Gå til innhold
Mobil som nøkkel
Politikk

Digitalisering

NITO jobber for økt satsing på digital verdiskaping og digitale velferdstjenester. Digitaliseringen av Norge må kombineres med satsing på IKT-kompetanse i hele befolkningen, og ivaretakelse av personvern og sikkerhet.

Norge er inne i en digital transformasjon som krever redesign av både folk, prosesser, teknologi og styring. Mange offentlige og private virksomheter er i gang med denne typen omfattende endring av hvordan de utfører sine oppgaver. Samtidig sakker mange sektorer og virksomheter akterut.

De store samfunns- og næringsmessige mulighetene som kommer med digitalisering, realiseres ikke uten politikk. Dette kapittelet tar for seg de overordnede og sektorovergripende sidene ved digitalisering. I tillegg vil alle politikkområder i NITO omhandle relevante problemstillinger knyttet til digitalisering. Målsettingen med digitaliseringen må være at Norge kan opprettholde og videreutvikle den velferden vi har i dag.

IKT skal bidra til en mer innovativ og brukerrettet offentlig sektor og til økt verdiskaping i næringslivet. Samtidig endres risikobildet for sysselsetting, personvern og vern av samfunnskritiske funksjoner, både i privat og offentlig sektor. Digitalisering må gjennomføres med høy IKT-sikkerhet og på en slik måte at demokratiet og tillit ivaretas.

Skal vi lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at beslutninger tar utgangspunkt i solid fagkunnskap. Kompetansemiljøene må verdsettes, utvikles og forvaltes, slik at teknologer og ingeniører får gode arbeidsvilkår. Faglig kvalitet må prioriteres, og fagfolk må lyttes til. I tillegg må IKT-kompetanse i styrer og ledelse styrkes betydelig.

IKT gjennomsyrer samfunnet og inngår i svært mange av FNs bærekraftsmål. Innovasjon og infrastruktur og mindre ulikhet er to sentrale mål digitalisering skal bidra til, og som NITO vil jobbe for.