Gå til innhold
Mobil som nøkkel
Politikk

Digitalisering

NITO jobber for økt satsing på digital verdiskaping og digitale velferdstjenester. Digitaliseringen av Norge må kombineres med satsing på IKT-kompetanse i hele befolkningen, og ivaretakelse av personvern og sikkerhet.

ITmedarbeider listefoto.jpg

Norge er inne i en digital transformasjon som krever redesign av både folk, prosesser, teknologi og styring. Mange offentlige og private virksomheter er i gang med denne typen omfattende endring av hvordan de utfører sine oppgaver. Samtidig sakker mange sektorer og virksomheter akterut.

De store samfunns- og næringsmessige mulighetene som kommer med digitalisering, realiseres ikke uten politikk. Dette kapittelet tar for seg de overordnede og sektorovergripende sidene ved digitalisering. I tillegg vil alle politikkområder i NITO omhandle relevante problemstillinger knyttet til digitalisering. Målsettingen med digitaliseringen må være at Norge kan opprettholde og videreutvikle den velferden vi har i dag.

IKT skal bidra til en mer innovativ og brukerrettet offentlig sektor og til økt verdiskaping i næringslivet. Samtidig endres risikobildet for sysselsetting, personvern og vern av samfunnskritiske funksjoner, både i privat og offentlig sektor. Digitalisering må gjennomføres med høy IKT-sikkerhet og på en slik måte at demokratiet og tillit ivaretas.

Skal vi lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at beslutninger tar utgangspunkt i solid fagkunnskap. Kompetansemiljøene må verdsettes, utvikles og forvaltes, slik at teknologer og ingeniører får gode arbeidsvilkår. Faglig kvalitet må prioriteres, og fagfolk må lyttes til. I tillegg må IKT-kompetanse i styrer og ledelse styrkes betydelig.

IKT gjennomsyrer samfunnet og inngår i svært mange av FNs bærekraftsmål. Innovasjon og infrastruktur og mindre ulikhet er to sentrale mål digitalisering skal bidra til, og som NITO vil jobbe for.

Teknologi og realfag gir mange muligheter

realfagsjente web gettyimages.JPG

Norge trenger flere ingeniører. Utfordre barn og unge rundt deg til å utforske mulighetene som ligger i teknologi og realfag.

Teknologi og realfag – noe for meg?