NITO-kongressens uttalelse:

Norge trenger ingeniørene!

Mange av NITOs medlemmer innen olje og gass har opplevd det siste halvannet året som svært turbulent. Det har vært en kraftig vekst i arbeidsledigheten for ingeniører og teknologer.

For enkelte ingeniørgrupper er ledigheten tredoblet det siste året, og antall nedbemanninger vil fortsette å stige. NITO er svært bekymret over situasjonen.

  • Vi vet at èn av fire NITO-medlemmer i privat sektor frykter for jobben sin.
  • Vi vet at krisen gir store ringvirkninger. Det rammer lokalsamfunn og enkeltpersoner hardt.
  • Vi vet at det er nedgang i søkertall til oljerelaterte studier.
NITO krever tiltak fra regjeringen for å beholde verdifull kompetanse innen olje og gass, samt tiltak som kan bidra til omstilling til andre næringer der det uansett er stort behov for ingeniørkompetanse. Norge har rett og slett ikke råd til å la tusenvis av ingeniører gå arbeidsledige!

Med tiltakene for sysselsetting og omstilling i forslag til statsbudsjett for 2016 er regjeringen på vei, men på langt nær i mål. NITO mener at det er behov for å iverksette målrettede tiltak mot utfordringene petroleumssektoren står ovenfor

NITO mener:

  • Regjeringen må bidra med finansiering som kan bidra til forskning og utvikling på gode vedlikeholdsrutiner, kostnadseffektive modifikasjoner, økt utvinningsgrad og forbedringer innen oljevernberedskap. DEMO 2000 bør tilføres ytterligere midler.
  • Prosjekter som er avgjørende for framtidig inntjening må prioriteres. Olje- og energidepartementet og Petroleumstilsynet må i større grad utnytte muligheten til å stille konsesjonskrav, bl.a. til satsing på Improved Oil Recovery (IOR) og Enhanced Oil Recovery (EOR). 
  • Norske verft og leverandørindustrien har nå både kompetanse og ledig kapasitet: Regjeringen må forsere arbeidet med de planlagte kystvaktfartøyene, som må utvikles og bygges i Norge. Regjeringen må også elektrifisere flere fergestrekninger langs kysten. Disse tiltakene kan bidra til å opprettholde aktiviteten i en del av de hardest rammede regionene på Vestlandet, og være til gagn både samferdsels- og miljømessig.
  • Regjeringen må stille krav om en viss andel lokal deltakelse i utbygginger på norsk sokkel. I tiltakspakken for økt omstilling foreslått i statsbudsjettet må det stilles krav om bruk av norsk arbeidskraft og norske arbeidsvilkår i avtalene som inngås.
  • Regjeringen må gi støtte til bedrifter/virksomheter i alle sektorer/næringer som tilbyr ingeniører omskolering/ny fagspesifikk kompetanse. Ordningen for Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) må nå flere virksomheter enn i dag. Det fordrer bedre informasjonsarbeid, økte rammer og justeringer av ordningen slik at den oppleves som attraktiv også for ingeniørvirksomheter.

Se mer om NITOs politikk for energi og klima