2021

Status på arbeidsmarkedet våren 2021

Etter et veldig tøft år både nasjonalt og internasjonalt er det forventninger til økonomisk vekst og redusert arbeidsledighet det kommende året. Veksten vil være avhengig av hvor rask og effektiv vaksineringen av befolkningen blir.

Ingeniøryrkene er ikke de som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Det har likevel vært en kraftig vekst i antallet arbeidsledige og permitterte ingeniører og teknologer det siste året, selv om vi siden den første nedstengningen har sett et gradvis fall i ledigheten.

For å se framover har vi fått hjelp av Samfunnsøkonomisk analyse som peker på fortsatt vekst i etterspørselen etter ingeniører, men at veksten vil være noe lavere enn vi har sett de siste årene.

 

2018

Status arbeidsmarkedet våren 2018

Forside rapportDet er forventet noe høyere veksttakt i norsk og internasjonal økonomi det kommende året, men det er en
rekke usikkerhetsmomenter for den økonomiske utviklingen både på kort og ikke minst noe lengre sikt.

NITO antar likevel at arbeidsledigheten i både befolkningen og blant ingeniører vil bli redusert de kommende 12 månedene.

Langtidsledigheten har det siste året økt kraftig blant ingeniører, spesielt på Vestlandet. Dette i en periode hvor arbeidsledigheten generelt har blitt redusert. NITO er derfor bekymret for at flere ingeniører kan falle varig utenfor arbeidslivet.


2017

Status arbeidsmarkedet høst 2017

Rapportforside

Selv om mange friskmelder det norske arbeidsmarkedet etter oljenedturen er det fortsatt mørke skyer i horisonten.

Langtidsledigheten generelt og blant ingeniører spesielt fortsetter å øke, særlig på Vestlandet.

Mange av de langtidsledige står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet på permanent basis hvis det ikke settes inn mer målrettede tiltak for å kvalifisere dem tilbake i arbeid.

 

 

Status på arbeidsmarkedet våren 2017

Forside rapportVåren 2017s «Status på arbeidsmarkedet» belyser hvor usikker den økonomiske utviklingen framover er. Med ny president i USA, forhandlinger om Storbritannias uttreden av EU, nasjonalistiske strømninger i flere store økonomier og et stadig viktigere Kina, er det vanskelig å komme med klare prediksjoner.

I en liten åpen økonomi som den norske er arbeidsmarkedet avhengig av etterspørsel etter norske varer ute og norske produsenters konkurranseevne på hjemmebane.

På tross av all usikkerheten anslår vi at ingeniørledigheten vil stige noe framover, men at vekstraten vil avta, for så å stabilisere seg og begynne å synke fram mot jul.

Se også:

Dette gjør NITO for arbeidsledige

NITOs ulike politikkområder